velikost textu

International environmental cooperation in the fields of ozone depletion and plastic pollution in the sea

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
International environmental cooperation in the fields of ozone depletion and plastic pollution in the sea
Název v češtině:
Mezinárodní environmentální spolupráce v oblastech ubývání ozónové vrstvy a plastového znečištění moří
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Janečka
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
203461
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá povahou mezinárodní environmentální spolupráce v rámci režimu ubývání ozónové vrstvy a plastového znečištění moří. Zatímco u ozónového režimu bylo mezinárodní společenství schopné během několika let dosáhnout silného rámce ochrany a v současnosti představuje v tomto ohledu vzor mezi environmentálními režimy, plastové znečištění moří jako aktuální a stále intenzivnější hrozba životního prostředí se potýká s neschopností najít efektivní řešení a spolupráce na mezinárodní úrovni selhává. Práce si tak klade za cíl představit hlavní rozdíly mezi jednotlivými režimy a vysvětlit podstatu rozdílné síly mezinárodní environmentální spolupráce. Za tímto účelem nejdříve provádí na základě několika indikátorů analýzu hlavních smluv v obou režimech. Následně při aplikaci faktoru v podobě zájmu a podpory průmyslu a veřejnosti stanovuje hlavní aspekty, které mají schopnost ovlivňovat negociační proces a výslednou spolupráci. Souběžně s tím je empirická část pro dosažení výsledků zasazena do teoretického rámce Putnamovy dvoustupňové teorie her. Jak práce ve výsledku ukazuje, stanovené proměnné vyplývající z daného faktoru vedou k rozdílné povaze mezinárodní spolupráce.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis examines the nature of the international environmental cooperation in the regime of the ozone depletion and plastic pollution is the sea. While the international community has been able to attain a strong protection framework within a several years and currently the ozone regime constitutes an example among environmental regimes, the plastic pollution regime as a present and increasingly threatening issue to the environment encounters with an inability to find an effective solution and the international cooperation fails. The aim of the work is to put forward the main differences between the regimes and provide an explanation of the different strength within the international environmental cooperation. For this purpose, the paper initially performs the analysis of the main international contracts based on the several indicators in both regimes. Subsequently, applying the factor in the form of the interest and support of the industry and public, it identifies main aspects possessing the ability to influence the negotiation process and the resulting cooperation. Concurrently, in order to attain the necessary findings, the empirical part is placed under the theoretical framework of the Putnam's two-level game. As the thesis concludes, the established factor-based variables lead to the different nature of the international cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Janečka 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Janečka 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Janečka 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB