velikost textu

Krysí stezky v kontextu zúčastněných celků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krysí stezky v kontextu zúčastněných celků
Název v angličtině:
Ratlines in the context of participating states
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Vrzal
Vedoucí:
Jakub Eberle
Oponent:
PhDr. Vít Smetana, PhD.
Id práce:
203456
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
váleční zločinci, Vatikán, římskokatolická církev, Krysí stezka, nacismus, uprchlíci, Červený kříž, Židé
Klíčová slova v angličtině:
war criminals, Vatican, The Ratline, Nazism, refugees, Red Cross, Jews, Roman Catholic Church
Abstrakt:
bakalářská práce se zabývá motivů jednotlivých účastníků v období především v průběhu a po druhé světové válce. Krysí stezky byly únikové cesty, které sloužily k útěku především nacistickým válečn zločincům před spravedlností. Práce se nejdříve věnuje třicátým letům a období války, které je vytvoření prvních Krysích stezek a to ve Španělsku. Dále je v práci věnován prostor Červenému kříži a procesu vydávání cestovních, tak aby bylo pocho získat novou identitu. Poslední část práce je věnována italské Krysí stezce, kde je zkoumáno fungování Komise pro pomoc uprchlíkům a dále dvě nejznámější italské Krysí stezky. otivace jednotlivých účastníků, kdy jsou zjištěny především antisemi účasti Aloise Hudala či Krunoslava Draganoviče v problematice Krysích stezek. Další otázkou, kterou se práce zabývala byla účast částí římskokatolické církve, zde práce došla k závěru, že šlo především o jedince či skupiny, jako to bylo v případě dvou výše zmíněných kněžíchzávěru otázce vlivu komunismu na římskokatolickou církev a vznik Krysích stezek, závěru, že se j relevantní faktor a měl vliv na římskokatolickou církev.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the motives of individual participants in the operation of escape routes called Ratlines, especially during and after the Second World War. Ratlines were escape routes that used to escape mainly Nazi war criminals from justice. The work first deals with the thirties and the period of war, which is associated with the creation of the first Ratlines in Spain. Furthermore, the work is devoted to the Red Cross and the process of issuing travel, so as to understand how the Nazis managed to gain a new identity. The last part of the thesis is devoted to the Italian Ratlines, where the functioning of the Refugee Assistance Commission and two of the most famous Italian Ratlines are examined. The main research question is the motivation of individual participants, which are mainly found anti-Semitic and national motives, which led to the participation of Alois Hudal or Krunoslav Draganovič in the issue of Ratlines. Another issue that the work dealt with was the participation of parts of the Roman Catholic Church, where the work came to the conclusion that it was primarily individuals or groups, as was the case of the two above-mentioned priests. In conclusion, the work deals with the influence of communism on the Roman Catholic Church and the emergence of the Ratlines, concludes that it was a relevant factor and had an impact on the Roman Catholic Church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Vrzal 537 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Vrzal 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Vrzal 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Eberle 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Smetana, PhD. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD. 152 kB