velikost textu

Skotská národní strana a Plaid Cymru v kontextu devoluce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skotská národní strana a Plaid Cymru v kontextu devoluce
Název v angličtině:
Scottish National Party and Plaid Cymru in the context of devolution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Skutilová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
203449
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Skotská národní strana, Plaid Cymru, devoluce
Klíčová slova v angličtině:
Scottish national party, Plaid Cymru, devolution
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá Skotskou národní stranou a Plaid Cymru – Stranou Walesu a jejich proměnou v kontextu vzniku devolučních institucí: Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění. Na počátku budou představeny hlavní termíny, se kterými práce bude operovat, a koncept regionálních stran se zaměřením na jejich klasifikaci podle charakteru vzniku a přístupu k teritoriálně-politickému uspořádání Následně se práce bude zabývat i vývojovými tendencemi vedoucími ke vzniku devolučního zřízení v obou regionech. Podmínky a účel, za kterým obě strany byly ustaveny, se významně lišily a sehrály důležitou roli v průběhu celé jejich existence. Skotská národní strana od svého počátku požadovala nezávislost Skotska, zatímco Plaid Cymru byla ustavena za účelem ochrany velšské kultury a jazyka. Vznik devolučního zřízení ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska pro regionální strany znamenal novou příležitost pro posílení své pozice v tamních regionálních politických systémech. Skotská národní strana i Plaid Cymru se musely na nové podmínky adaptovat a přizpůsobit svou strategii novému politickému prostředí. Práce by měla zodpovědět otázku, jak se devoluce projevila v jejich politickém programu společně s proměnou požadavků na centrum, ve vnitřním fungování obou stran, na rozložení voličské podpory v regionech a jak se tyto změny odrazily ve volebních výsledcích na regionální i celostátní úrovni.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis deals with the Scottish National Party and Plaid Cymru - the Party of Wales and their transformation in the context of the establishment of devolutionary institutions: the Scottish Parliament and the National Assembly of Wales. At first, it presents the main terms with which the work will operate, and the concept of regional parties, focusing on their classification based on the origin and stance on the territorial-political arrangement. Further, the thesis will deal with the development of tendencies leading to the establishment of devolution in both regions. The background conditions and the main purpose leading to the establishment of both parties differed significantly and played an important role throughout their whole existence. The Scottish National Party has demanded Scotland's independence since its establishment, while Plaid Cymru was formed mainly to protect Welsh culture and language. The emergence of devolution in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has provided regional parties with a new opportunity to strengthen their position in their regional political systems. Both the Scottish National Party and Plaid Cymru had to adapt to the new conditions and create a new strategy for the new political environment. The work should answer the question of how the devolution has influenced their political agenda, along with the change of the demands on the centre; the internal organization, the distribution of electoral support in both regions, and to what extent was the impact of those changes to electoral results at the regional and the national level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Skutilová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Skutilová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Skutilová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB