velikost textu

Jeremy Corbyn and the Labour Party i Contemporary British Politics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jeremy Corbyn and the Labour Party i Contemporary British Politics
Název v češtině:
Jeremy Corbin a Labour Party v současné britské politice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Siniša Vicanović
Vedoucí:
Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
203447
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Labouristická strana, Jeremy Corbyn, volba předsedy, ideologie, Corbynismus, program strany, volební manifest
Klíčová slova v angličtině:
Labour Party, Jeremy Corbyn, leadership election, ideology, Corbynism, party programme, election manifesto,
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Jeremy Corbyn a Labouristická strana v současné britské politice“ je případová studie zaměřená na dvě klíčové oblasti, zejména na volbu Jeremyho Corbyna a na ideologické a programové změny ve stranické politice od momentu jeho zvolení. První část této práce se snaží porozumět příčinám, které v roce 2015 vedly ke zvolení Jeremyho Corbyna předsedou strany. Teze začíná krátkým přehledem voleb, po němž následuje podrobnější analýza faktorů ovlivňujících volby. Konkrétněji se zaměřuje na identifikaci hlavních důvodů, které motivovaly lidi, aby podpořili Corbyna, a mechanismů a základních faktorů, které to vůbec umožnily. Výsledná analýza ukazuje, že kombinace četných faktorů, tj. změn ve volebním procesu, přílivu nových členů (mezi nimi řada levicově orientovaných a lidí z nižších tříd), využití technologií v kampani, a osobní přitažlivost Corbyna hrály hlavní roli ve volbách. Druhá část práce se věnuje rozboru dopadu působení Corbyna v pozici předsedy na ideologii a politiku Labouristické strany a také na to, jaké existují odlišnosti mezi Corbynovou a Novou Labouristickou stranou. Práce se nejdříve pokouší určit, zdali prošla Labouristická strana pod vedením Corbyna výrazným ideologickým posunem, což bylo zkoumáno za použití dat získaných z Comparative Manifesto Project a užitím rile indexu. Za druhé, skrze hloubkovou analýzu současných politických kroků se práce pokouší dopátrat, do jaké míry jsou v nich evidentní levicové hodnoty. Následná komparace se snaží ukázat, kde stojí Labouristická politika ve vztahu k politice utvářené Novou Labouristickou stranou. Závěry odhalují zásadní programové a ideologické rozdíly mezi Novou Labouristickou a Labouristickou stranou a její výrazný posun k levici, který se odehrál pod vládou Jeremyho Corbyna. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis “Jeremy Corbyn and the Labour Party in Contemporary British Politics” is a case study focusing on two key areas, namely the election of Jeremy Corbyn, and ideological and programmatic changes in party policy since. The first part of this thesis seeks to understand the causes which led to the election of Jeremy Corbyn as leader in 2015. It begins by a short overview of 2015 leadership race, followed by a closer analysis of factors influencing the election. Specifically, it aims to identify the main reasons which motivated people to support Corbyn, and the mechanisms and underlying factors which enabled this. The resulting analysis demonstrates that a combination of numerous factors i.e. changes to the election process, influx of new members (many among them left-wing and lower-class), use of technology in the campaign, and personal appeal of Corbyn played a major role in influencing the election. The second part of the thesis is dedicated to examining the impact of his leadership on the ideology and policy of the Labour Party, and what distinguishes Corbyn’s Labour from New Labour. Firstly, by analysing the data obtained by the Comparative Manifesto Project, and using the rile index it attempts to assess whether Labour under Corbyn underwent some significant ideological shift. Secondly, through in-depth analysis of its current policies, and their subsequent comparison to those pioneered by New Labour it aims to ascertain to what extent are left-wing values evident in current party policies, and where they stand in relation to those of New Labour. Ultimately, the findings reveal a substantial programmatic and ideological gap between New Labour and Labour today, and a distinct shift towards the left under Corbyn’s guidance. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Siniša Vicanović 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Siniša Vicanović 429 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Siniša Vicanović 427 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 674 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB