velikost textu

Ruská ústava a politický režim po roce 1993

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruská ústava a politický režim po roce 1993
Název v angličtině:
The Russian Constitution and political regime after 1993
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ludmila Zacharčenko
Vedoucí:
Mgr. Miroslava Jasenčáková
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
203444
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politický režim, parlamentarismus, prezidencialismus, poloprezidencialismus, hybridní režim, ruská ústava, prezident.
Klíčová slova v angličtině:
Political regime, parliamentarism, presidencialism, semi-presidential system, hybrid regime, Russian Constitution, president.
Abstrakt:
Ludmila Zacharčenko Ruská ústava a politický režim po roce 1993 Abstrakt Tématem bakalářské práce je ruská ústava přijatá v roce 1993 a ruský typ režimu. Cílem práce je vypátrat důvody přijetí nové ruské ústavy, způsob jakým ovlivnila politický vývoj v zemi a zařadit ústavu z hlediska typologie politických režimů. Především se jedná o porovnání pravomocí státních orgánů, a to jak z hlediska ústavy, tak i politické praxe. Hypotézou této práce je – Ruská ústava vykazuje prvky demokratického režimu, avšak politická praxe se více shoduje s hybridním či nedemokratickým systémem. Práce analyzuje, jaký typ režimu se v návaznosti na přijetí Ústavy v roce 1993 v zemi objevil a zda se jednalo o více méně formální záležitost, nebo zda se daný typ režimu v Rusku opravdu uplatnil také reálně. V souvislosti s historií Ruska se také zabývám konsolidací demokracie a problémy spojenými s postkomunistickou transformací. Tato práce je zpracovaná jako případová studie, která je založená na kvalitativních metodách výzkumu. Z metodologického hlediska je práce pojata na základě nového institucionalismu, který se soustřeďuje na charakter státních institucí.
Abstract v angličtině:
Ludmila Zacharčenko Russian constitution and political regime after 1993 Abstract Topic of this bachelor's thesis is the Russian constitution approved in 1993 and the Russian type of regime. Thesis aims to find out the reasons for the approval of the new Russian constitution, the way how it influenced the political development in the country and classification of the constitution from the point of view of the typology of political regimes. Above all, it is a comparison of the powers of state authorities, both in terms of constitutional and political practice. The hypothesis of this work is - The Russian Constitution shows elements of democratic regime, but political practice is more consistent with a hybrid or undemocratic system. The thesis analyzes the type of regime that emerged in the country following the approval of the Constitution in 1993 and whether it was more or less formal, or whether the type of regime in Russia was actually applied in real political practice. In connection with the history of Russia, I also deal with the consolidation of democracy and the problems associated with post-communist transformation. This work is processed like a case study based on qualitative research methods. From a methodological point of view, the thesis is based on a new institutionalism that focuses on the character of state institutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Zacharčenko 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Zacharčenko 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Zacharčenko 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslava Jasenčáková 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 152 kB