velikost textu

Komparace rozhodovacích procesů NATO a EU o intervenci v Libyi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace rozhodovacích procesů NATO a EU o intervenci v Libyi
Název v angličtině:
Comparison of NATO and EU Decision Making Processes about Intervention in Libya
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marina Černá
Vedoucí:
Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Hornát
Id práce:
203435
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Libye, NATO, EU, intervence, USA, Německo, Francie, Velká Británie, krize, rozhodovací proces
Klíčová slova v angličtině:
Libya, NATO, EU, intervention, US, Germany, France, Great Britain, crisis, decision making process
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá komparováním připravenosti a akceschopnosti organizací NATO a EU rozhodnout o účasti v intervenci na příkladu krize v Libyi. Cílem je zkoumat, proč EU nedokázala vytvořit společný plán pro intervenci v Libyi, a co naopak udělalo NATO jinak, aby mohlo později převzít velení nad intervencí. V rámci těchto dvou organizací se práce zaměřuje na jejich členské státy, a to, jak ovlivnily rozhodovací proces. V EU jsem se soustředila na Francii, Velkou Británii a Německo. První dvě země jsou zkoumány jako aktéři, kteří intervenci prosazují a zaměřuji se na jejich společnou spolupráci a rozdílný postoj k práci pod velením NATO. Zatímco představitelé Velké Británie uvítali sjednocení operace pod velení aliance, zástupci Francie se v tomto směru zdráhali. Německo je v práci uvedeno, jako aktér s odlišným výsledkem rozhodovacího procesu, který vedl k odmítnutí a kritice intervence. Německé odmítnutí je popsáno jako jeden z faktorů, proč se EU nezúčastnilo a neřídilo intervenci. V rámci NATO se věnuji Spojeným státům, jejich rozhodovacímu procesu a jejich vlivu na převzetí intervence aliancí. Analyzuji, jakým způsobem došlo k tomu, že se Spojené státy rozhodly zaujmout v Libyjské krizi druhořadou roli a přenechat vedoucí úlohu evropským zemím. Komparace je provedena na základě vybraných koncepcí věnujících se rozhodovacímu procesu o intervenci. Práce vychází z celé řady zdrojů. Nejvíce čerpá z pramenů z webových databází NATO, EU, OSN a dalších. Dále jsou významným zdrojem webové stránky tisku a mnohé publikace.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the comparison of preparedness and the ability of NATO and EU organizations to decide whether to participate in the intervention on the example of the crisis in Libya. The aim is to investigate why the EU has failed to develop a joint plan for intervention in Libya, and what on the other hand has made NATO differently in order to take over the intervention later. Within these two organizations, the work focuses on their member states and how they have influenced the decision-making process. In the EU, I focused on France, Great Britain, and Germany. The first two countries are being explored as actors promoting intervention and I am focusing on their joint cooperation and different attitudes to NATO-led work. While UK officials welcomed the unification of the operation under the command of the Alliance, representatives of France were reluctant to do so. Germany is examined in the work as an actor with a different outcome of the decision-making process that led to the rejection and criticism of intervention. The German refusal is described as one of the factors why the EU did not participate and did not lead the intervention. Within NATO, I focus on the United States, their decision-making process and their influence on the takeover of alliance intervention. I analyze how the United States has decided to take a secondary role in the Libyan crisis and give leadership to European countries. The comparison is made on the basis of selected concepts which are dealing with the decision-making process of intervention. The work is based on a number of sources – mostly on sources from the NATO, EU, UN and other databases. Furthermore, it is based on the press websites and many other publications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marina Černá 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marina Černá 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marina Černá 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Čížek, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hornát 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 152 kB