velikost textu

Šušotáž a její specifika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šušotáž a její specifika
Název v angličtině:
Chuchotage and its specifics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Winklerová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Id práce:
203433
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
šušotáž|tlumočení šeptem|kabinové tlumočení|tlumočník|klient
Klíčová slova v angličtině:
chuchotage|whispered interpreting|booth interpreting|interpreter|client
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-empirická diplomová práce pojednává o šušotáži neboli tlumočení šeptem. Centrem zájmu je především šušotáž bez využití techniky, nicméně práce se zaměřuje i na šušotáž s využitím přenosné tlumočnické techniky a porovnává některé aspekty šušotáže se simultánním kabinovým tlumočením. Teoretická část práce rekapituluje dosavadní stav bádání a uvádí do zkoumané problematiky. Následně představuje oblasti, kde se šušotáž využívá, a popisuje pozitiva a negativa této tlumočnické praxe s ohledem na samotného tlumočníka, klienta i ostatní účastníky. Poté popisuje pracovní podmínky při výkonu šušotáže (umístění tlumočníka, akustické podmínky, vztah mezi tlumočníkem a ostatními účastníky, osobní potřeby tlumočníka a kognitivní faktory). Empirická část se skládá z dotazníkového šetření, které si klade za cíl nastínit situaci na českém tlumočnickém trhu (míra využití šušotáže, pracovní podmínky tlumočníka, porovnání šušotáže s kabinovým tlumočením). Následně práce pojednává o kvalitě a chybách v tlumočení. Součástí je i experiment provedený se studenty tlumočnictví, jehož cílem je porovnat kvalitu tlumočení šeptem ve srovnání s kabinovým tlumočením. Tlumočníci měli za úkol přetlumočit německý projev do češtiny, přičemž polovinu projevu tlumočili v kabině a polovinu šeptem bez využití přenosné tlumočnické techniky. Model hodnocení tlumočnických výkonů vychází především z typologie chyb Henriho Barika (1971) a Andrzeje Kopczyńského (1980). Součástí experimentu jsou dotazníky pro účastníky, jak pro tlumočníky, tak pro příjemce tlumočení, ve kterých obě skupiny hodnotily výkony tlumočníků při experimentu a šušotáž obecně. Klíčová slova: šušotáž, tlumočení šeptem, kabinové tlumočení, tlumočník
Abstract v angličtině:
Abstract This theoretical-empirical diploma thesis deals with chuchotage, i.e. whispered interpreting. The analysis focuses on chuchotage without using equipment, however some aspects of whispered interpreting using the portable interpretation equipment are discussed and compared with simultaneous booth interpreting. In the theoretical part of the thesis, relevant research findings are summarized and an introduction to the selected problem field is provided. Subsequently, I name occasions on which this type of interpretation is usually applied and discuss advantages and disadvantages of it with respect to the interpreter himself, the client and other participants. This part also focuses on the working conditions during whispered interpreting (positioning of the interpreter, acoustic conditions, relation between the interpreter and other participants, personal needs of the interpreter and cognitive factors). The empirical part presents the actual research based on questionnaires that aims to describe the current situation on the interpretation market in the Czech Republic (usage extent of whispered interpreting, working conditions of the interpreter, comparison of whispered interpreting and simultaneous booth interpreting). This part deals also with the quality and mistakes made during the interpretation. As part of the thesis, an experiment carried out with selected students of interpreting is presented. The experiment aims to compare the quality of whispered interpreting and simultaneous booth interpreting. The interpreters were asked to interpret a German speech into Czech, where one half of the speech was interpreted in a booth and one half using whispered interpreting without equipment. The assessment model for the interpretations is based on the mistake typology presented by Henri Barik (1971) and Andrzej Kopczyński (1980). During the experiment I distributed questionnaires to the interpreters and recipients of the interpretation. Both parties were asked to assess the performance of the interpreters and this type of interpreting in general. Keywords: chuchotage, whispered interpreting, booth interpreting, interpreter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Winklerová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Winklerová 3.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Winklerová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Winklerová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 152 kB