velikost textu

Trumpův předvolební plán boje proti terorismu v USA a jeho následná realizace v první polovině volebního období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trumpův předvolební plán boje proti terorismu v USA a jeho následná realizace v první polovině volebního období
Název v angličtině:
Trump's campaign promises to fight terrorism and its following implementation in the first two years in the office
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Bohunická
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
203429
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předvolební sliby, volební kampaň, Donald Trump, boj proti terorismu, exekutivní příkaz, cestovní příkaz, Muslim ban
Klíčová slova v angličtině:
campaign promises, presidential campaign, Donald Trump, fighting terrorism, executive order, travel ban, Muslim ban
Abstrakt:
Abstrakt V mé bakalářské práci jsem se pokusila odpovědět na hypotézu, kterou bylo, že jednotliví kandidáti na prezidenta dávají v průběhu svých kampaní velké množství slibů, kterým po zvolení nejsou schopni dostát, popř. k jejich naplnění nemají dostatečné kompetence. Tuto hypotézu jsem se pokusila aplikovat na kampaň Donalda Trumpa a to především na jeho tři sliby v oblasti boje proti terorismu v USA. K dosažení mého cíle jsem využila analýzy jednotlivých slibů a následně je komparovala s kroky, které Trump podnikl od inaugurace v lednu 2017 do poloviny jeho volebního období v lednu 2019. Prvním slibem mělo být uzavření částí internetu, kde operuje ISIS a rekrutuje tam nové členy z řad amerických občanů. Jediným krokem, který Trump v této oblasti provedl bylo podepsání prohlášení spolu s členy skupiny G7, ve kterém požadovali zintenzivnění tlaku ze strany sociálních médií vůči teroristům na internetu. Z technického hlediska byl tento slib od počátku problematický. První problémem bylo, že Trump neměl dostatečné kompetence k jeho naplnění. Druhým problémem na který tento slib narážel byl první dodatek ústavy, ve kterém je zakotvena svoboda slova a vyjadřování a uzavření částí internetu by tyto svobody narušilo. Na tomto slibu jsem potvrdila moji hypotézu, že kandidáti dávají i takové sliby, ke kterým nemají dostatečné kompetence, popř. nemohou být naplněny z technického hlediska. Druhým slibem bylo zřízení komise proti radikálnímu islámu. Trump v průběhu své kampaně avizoval, že její zřízení bude jeho prvním krokem po nástupu do úřadu prezidenta. Avšak ani po dvou letech jeho volebního období nedošlo k vytvoření komise, přestože měl Trump k tomuto aktu veškeré kompetence. Měsíc po jeho inauguraci dokonce členové skupiny Middle East Forum (MEF) vypracovali komplexní plán na zřízení takové komise. Členové MEF se dokonce setkali s pracovníky Bílého domu, ale podle ředitele skupiny MEF Trumpova administrativa nepovažovala její vytvoření za prioritní. Na tomto slibu jsem potvrdila moji hypotézu, že kandidáti v průběhu kampaně nadměrně slibují a po nástupu do úřadu nejsou schopni dostát těmto závazkům. Posledním slibem bylo zastavení imigrace z míst nachylných k teroristickým hrozbám. Narozdíl od předchozích dvou slibů začal Trump s jeho realizací hned týden po inauguraci. Dne 27. ledna 2017 podepsal exekutivní příkaz s názvem „Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States“ (ochrana národa před vstupem cizích teroristů do USA). Tento příkaz byl namířen proti občanům sedmi převážně muslimských zemí a ve společnosti se mu začalo přezdívat Muslim ban (zákaz muslimů). Pomocí statistik zaměřujících se na novodobé teroristické útoky v USA jsem zjistila, že občané sedmi zemí figurujících v tomto příkazu nebyli ani v jednom případě pachatelem teroristického útoku. Naopak občanům zemí, odkud pocházeli teroristé operující ve Spojených státech, vstup do USA zakázán nebyl. Příkaz byl napadán jednotlivými organizacemi z důvodu diskriminace muslimů a Donald Trump byl nucen dvakrát pozměnit jeho podobu. Třetí podoba však byla 28. června 2018 přijata v poměru 5:4 nejvyšším soudem, který rozhodl, že Trump měl k vydání tohoto příkazu plné kompetence. Hypotéza, že prezidentští kandidáti dávají v průběhu svých kampaní řadu svazujících, které později nejsou schopni naplnit, byla ve dvou z tří zkoumaných případů potvrzena. Osobně si však myslím, že někteří kandidáti jsou v cestě za vítězstvím ve volbách ochotni dát i takové sliby, o kterých jsou předem rozhodnuti, že je později nezrealizují. To ale později může vést k nespokojenosti voličů a očernění jména prezidenta i jeho administrativy a je bezpochyby lepší se takovým slibům vyvarovat
Abstract v angličtině:
Abstract In my bachelor thesis, I tried to answer my main hypothesis, which was that presidential candidates give many promises during their campaigns and they are not able to fulfill them after taking the office because of missing competences. Sometimes it is not even technically possible. I tried to apply this theory on the campaign of Donald Trump, especially on three promises that were focused on fighting terrorism in the United States. To achieve my goal I examined the promises Trump gave during tha campaign. After that I focused on the steps taken by Trump since his inauguration in January 2017 until the middle of his term in January 2019. The first promise I focused on was „closing parts of the internet where ISIS is“. The only one step Trump did in this area was signing a statement in which he and the G7 leaders called for intensifying the pressure from social media to combat online terrorism. From a technical point of view, this promise has been problematic from the beginning. The first problem was the fact that Trump did not have sufficient competence to fulfill it. Second problem was the first amendment to the US Constitution. It protects freedom of speech and closing parts of the Internet would disrupt these freedoms. Thanks to this promise I have confirmed my hypothesis that candidates during their campaigns give such promises that they do not have sufficient competences to fulfill or they cannot be made from a technical point of view. The second promise was „to establish a commission on radical Islam“. Trump said during his campaign, that it would be the first thing done once he was a president. Yet, after two years, there is no sign of that commission even though Trump has competence to fulfill this promise. Month after Trump’s inauguration members of Middle East Forum (MEF) group developed a comprehensive plan to establish such a commision. They met with the White House officials but according to the director of the MEF group, Trump administration did not consider establishing a commission as a priority. Thanks to this promise I have confirmed my hypothesis that the candidates are over-promising during the campaign and are unable to meet these commitments after they are elected, even though they have all the competences to do so. Third promise was „to stop the immigration from terror-prone places“. Unlike the previous two promises, Trump started to fulfill this promise just one week after his inauguration. On January 27, 2017, he signed the executive order „Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States“ to prevent terrorist threat entering the United States. This order was directed against citizens of seven predominantly Muslim countries and it was nicknamed Muslim ban. The statistics of latest terrorist atacks in the United States said that no person who committed a terrorist attack in the United States from September 11, 2001 was from either of these countries. Along with it countries from which the terrorists came to the USA were not included in the executive order. Despite the fact that Trump administration spoke about this executive order as a Travel ban, in my opinion that is based on the facts I found, in reality it was a Muslim ban.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Bohunická 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Bohunická 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Bohunická 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB