velikost textu

Spojené státy a Rusko: Návrat studené války?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spojené státy a Rusko: Návrat studené války?
Název v angličtině:
The United States and Russia: The Return of the Cold War?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Levý
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Id práce:
203422
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MTSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
USA, Ruská federace, studená válka, návrat, konflikt, bezpečnost, mezinárodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
USA, Russian Federation, Cold war, return, conflict, security, international relations
Abstrakt:
Abstrakt Ve své bakalářské práci se věnuji v současnosti velmi aktuálnímu tématu vyhrocených až konfliktních vztahů mezi Spojenými státy a Ruskou federací, které jsou nejhorší od skončení studené války a toto konfrontační období již připomínají. To zejména od událostí na Ukrajině z roku 2014 až po v době psaní těchto řádků poslední významný počin, jímž bylo oboustranné pozastavení platnosti Smlouvy o zákazu jaderných zbraní středního a kratšího dosahu z února 2019. Hlavním cílem této práce je tedy snaha odpovědět na otázku, zda lze současnou realitu ve vztazích mezi těmito mocnostmi skutečně charakterizovat jakožto návrat studené války. A jelikož studená válka není pouze abstraktním pojmem, ale vyznačovala se určitými specifickými znaky (příčiny, vlastní charakteristiky či určitá rovnováha moci), tato bakalářská práce za účelem zodpovězení výše uvedené otázky formou komplexní komparace nejdříve ony znaky analyzuje a poté aplikuje do současného období.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis addresses current subject of tense and conflicted relations between the United States and the Russian Federation, which are the worst since the end of the Cold War and are remiscent of that confrontational time period. The state of relations has deteriorated in particular since the events in Ukraine in 2014 and most recently demonstrated by reciprocal suspension of Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty from February 2019. The main aim of this thesis is therefore the attempt to answer the question whether the current relations between these powers can really be characterized as a return of the Cold War. And since the Cold War is not only an abstract concept, but also had some specific features (causes, its own characteristics and a certain balance of power), this bachelor thesis, in order to answer the above question in the form of a complex comparison, first analyzes these features and then applies them to the present period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Levý 2.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Levý 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Levý 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Levý 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB