velikost textu

Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením
Název v angličtině:
Paralympic classification in table tennis players with physical impairments
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Půlpán
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
Id práce:
203415
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor, sportovní třídy, způsobilost
Klíčová slova v angličtině:
health impairment, evaluation, paralympic games, classifier, sport classes, eligibility
Abstrakt:
Abstrakt Název: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Cíle: Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá problematikou klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Metody: Práce využívá kvalitativní výzkumné metody. Je založena na analýze a syntéze dostupných zdrojů z odborné literatury, podkladů klíčových organizací a konzultací s odborníky. Výsledky: Byl vytvořen ucelený text k tématu klasifikace v paralympijském stolním tenisu hráčů s tělesným postižením. Práce může pomoci národním klasifikátorům stolního tenisu hráčů s tělesným postižením při klasifikování hráčů. V budoucnu je třeba realizovat výzkum v této oblasti tak, aby byla klasifikace skutečně založená na vědeckých důkazech. Klíčová slova: zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor, sportovní třídy, způsobilost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Paralympic classification in table tennis players with physical impairments Objectives: The aim of this work is to create systematic text by literary research follow up issue about classification in paralympic sport with focusing on table tennis players with physical impairments. Methods: In this thesis we used qualitative research methods. It is based on the analysis and synthesis of available literature resources, key organizations, and expert consultations. Results: A comprehensive text about issue of classification in the paralympic table tennis of physically disabled players was created. This work can help national table tennis classifiers of physically disabled players to classify players. In the future, research in this area needs to be carried a way that the classification is truly based on scientific evidence. Keywords: health impairment, evaluation, paralympic games, classifier, sport classes, eligibility
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Půlpán 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Půlpán 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Půlpán 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D. 449 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB