velikost textu

Vliv migrační krize na Spolkovou republiku Německo v letech 2013-2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv migrační krize na Spolkovou republiku Německo v letech 2013-2016
Název v angličtině:
The Impact of the Migration Crisis on Germany 2013-2016
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jiří Sobotka
Vedoucí:
PhDr. et Dipl.Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Bohumil Doboš
Id práce:
203403
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekonomický dopad na Německo, migrace, migrační krize, politický dopad migrační krize ve spolkových zemích, vzestup politických stran, AFD
Klíčová slova v angličtině:
economic impact on Germany, migration, migration crisis, political impact of migration crisis on bundeslands, rise of political parties, AFD
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá dopadem migrační vlny v letech 2013-2016 na Spolkovou republiku Německo. V první kapitole budou vysvětleny základní pojmy související s migrací, následně budou krátce představeny jednotlivé migrační teorie. Druhá kapitola se bude zabývat vznikem migrační krize, kdy jsou uvedeny důvody pro příchod migrantů do Spolkové republiky Německo. Následující část se věnuje nově vzniklé straně Alternativa pro Německo, která využila protiimigrační politiku k vstupu do jednotlivých zemských sněmů, a poté v roce 2017 završila své etablování na politické sféře vstupem do Spolkového sněmu. Krátce zde bude zmíněno také hnutí PEGIDA. Poslední část se bude zajímat výdaji Německa, které musela vynaložit v letech 2013-2016, pozornost zde bude zvlášť věnována sociálním dávkám pro migranty, výdaje na ubytování nově příchozích migrantů a zdali jaké dopady měla migrační krize na rozpočet SRN. Klíčová slova ekonomický dopad na Německo, migrace, migrační krize, politický dopad migrační krize ve spolkových zemích, vzestup politických stran, AFD
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis deals with the impact of the migration wave (which happened between the years 2013 and 2016) on the Federal Republic of Germany. In the first chapter, the basic concepts related to migration will be explained, then the particular migration theories will be briefly introduced. The second chapter will deal with the rise of the migration; the chapter also lists the reasons for the arrival of migrants to the Federal Republic of Germany. The next part is devoted to the newly formed party Alternative for Germany, which used the anti-immigration approach to enter the provincial councils and then in 2017 completed its establishment in the political sphere by joining the Bundestag. The PEGIDA movement will also be briefly mentioned in this thesis. The last part will deal with the expenditures of Germany, which had to be spent between the years 2013 and 2016; the attention will be paid especially to social benefits for migrants, expenditures for accommodation of newly arrived migrants and the impact of the migration crisis on the budget of the Federal Republic of Germany. Keywords economic impact on Germany, migration, migration crisis, political impact of migration crisis on bundeslands, rise of political parties, AFD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Sobotka 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Sobotka 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Sobotka 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. et Dipl.Pol. Martin Jeřábek, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohumil Doboš 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB