velikost textu

Ruská ozbrojená intervence na východě Ukrajiny 2014–2015: vývoj taktického postupu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruská ozbrojená intervence na východě Ukrajiny 2014–2015: vývoj taktického postupu
Název v angličtině:
Russian armed intervention in eastern Ukraine 2014–2015: evolution of tactical approach
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexej Chalupník
Vedoucí:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
203398
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ukrajina, Rusko, Ruská federace, Donbas, válka, válečná kampaň, válčení, válečná taktika, politické válčení, nelineární válka, nepravidelná válka, hybridní válčení, konvenční válčení, revoluce, Euromajdan, Krym
Klíčová slova v angličtině:
Ukraine, Russia, Russian Federation, Donbas, war, war campaign, warfare, warfare tactic, political warfare, non-linear war, irregular war, hybrid warfare, military warfare, conventional warfare, revolution, Euromaidan, Crimea
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá ruskou intervencí na východě Ukrajiny v období od února 2014 do první poloviny roku 2015, s důrazem kladeným na ruský taktický postup při operaci. Hlavní části této případové studie předchází kapitola, která nastíní předválečný kontext s důrazem na vývoj rusko-ukrajinských vztahů a stručně čtenáře provede a seznámí s událostmi, které válce bezprostředně předcházely. Následuje představení ruských strategických cílů ve vztahu k Ukrajině, kterých chtělo Rusko za pomoci využívaných taktik v Donbasu dosáhnout. Tento výklad je využit zejména závěrečné diskusi při určení relativní úspěšnost ruské operace a zvolené taktiky. Ve stěžejní kapitole dochází ke zmapování samotného ruského taktického postupu, který jak samotný konflikt, tak i výklad dané kapitoly dělí na konkrétní fáze. Postupně je vylíčen přechod Ruska z využití nástrojů political warfare, k prostředkům neregulérního válčení a následně válčení hybridnímu, na které navazuje již konvenční, invazivní útok ruských regulérních jednotek. Práce dochází k závěru, že volba ruských taktických prostředků na východní Ukrajině byla nevhodná a k velmi omezenému naplnění ruských politických cílů, kterých chtělo Rusko agresí na východní Ukrajině dosáhnout, došlo jen díky uchýlení se ke konvenčnímu útoku, což bylo něco, čemu se chtělo Rusko od počátku v Donbasu vyhnout.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the Russian intervention in eastern Ukraine, in the period between February 2014 and the first half of 2015, with the focus on the Russian tactical approach in the operation. A chapter describing the context of the pre-war Ukraine, focusing on Russian- Ukrainian relationship and a brief introduction to the events prior to the war in eastern Ukraine, precedes the main body of the case study. I deem this chapter necessary for reader’s understanding of the topic. This chapter is followed by the presentation of Russian strategic goals regarding Ukraine, which Russia aimed to achieve using its tactics in Donbas. This helps to determine the relative success of the Russian operation and the chosen tactics in the final conclusion of the paper. The main chapter describes the Russian tactical approach, which divides both the conflict and the structure of the chapter into particular phases. Transition of Russian tactical approach from the use of political warfare tools to the means of irregular warfare and subsequently to hybrid warfare, followed by a conventional, invasive attack by Russian regular troops, is depicted in the main chapter. The case study concludes that the Russian tactical approach in eastern Ukraine was poorly chosen or executed. The very limited achievement of political goals, which Russia wanted to accomplish by its aggression in eastern Ukraine, was only due to resorting to a conventional invasion, which was something Russia sought to avoid in Donbas from the very beginning of the operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexej Chalupník 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexej Chalupník 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexej Chalupník 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Šír, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB