velikost textu

Role obyčeje v mezinárodním právu veřejném

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role obyčeje v mezinárodním právu veřejném
Název v angličtině:
The Role of International Custom in Public International Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbara Šinková
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
203390
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní obyčej, obecná praxe, opinio iuris
Klíčová slova v angličtině:
international custom, general practice, opinio iuris
Abstrakt:
Role obyčeje v mezinárodním právu veřejném ABSTRAKT Mezinárodní obyčej řadíme vedle mezinárodní smlouvy mezi jeden ze základních pramenů mezinárodního práva veřejného. I přesto, že téma mezinárodního obyčeje tvoří východisko tohoto oboru a je systematicky vyučováno již v základních kurzech mezinárodního práva, je obyčej stále v některých oblastech předmětem diskuzí. O výklad sporných oblastí se pokouší jak Mezinárodní soudní dvůr ve své judikaturní praxi, tak jiní autoři působící v mezinárodním právu veřejném a rovněž Komise OSN pro mezinárodní právo, která se na svých zasedáních zabývá mimo jiné i tématem mezinárodního obyčeje. Identifikace základních prvků obyčeje, včetně rozporuplných diskuzí ohledně role mezinárodních organizací, různé teoretické pohledy na vztah obecné praxe a opinia iuris a na vztah mezinárodní smlouvy a obyčeje, jsou klíčovými otázkami této diplomové práce. S tímto cílem uvádí tato diplomová práce v první kapitole nejdříve historický vývoj teoretických koncepcí, které se snažily popsat mezinárodní obyčej. Ve druhé a třetí kapitole se zaměřuje na podrobný popis dvou základních prvků (opinia iuris a obecné praxe), které demonstruje na příkladech judikátů Mezinárodního soudního dvora s tím, že se zabývá i rolí mezinárodních organizací a formami obecné praxe. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje instituty trvalého odpůrce a partikulárního obyčeje. Předposlední kapitola analyzuje možné situace, které pramení ze vztahu mezinárodní smlouvy a obyčeje, s ohledem na významný důsledek kodifikace norem obyčejového práva v mezinárodních smlouvách. Závěrem se věnuje aktuálním diskuzím na téma doktríny dotčených států, které mohou být relevantní pro budoucí vývoj v oblasti mezinárodního obyčeje. KLÍČOVÁ SLOVA mezinárodní obyčej, obecná praxe, opinio iuris
Abstract v angličtině:
The Role of International Custom in Public International Law ABSTRACT Besides international treaty, international custom is one of the main sources of a public international law. Although international custom is systematically taught in elementary courses of public international law and it forms the basis of this field, it still remains a subject of many discussions. Possible interpretations of international custom are provided by International Court of Justice in its case law, by other authors currently active in public international law and also by the International Law Commission, sessions of which (among other things) aim to clarify this matter. The inconsistency in the identification of the main elements of international custom, the unclear role of international organizations, different theoretical opinions concerning the relationship between general practice and opinio iuris and relationship between treaties and international custom are the core questions of this thesis. To these ends, in its first chapter this thesis firstly delineates the historical development of theoretical constructions concerning international custom. In the second and third chapter, this thesis analyses in detail two elements of international custom (general practice and opinio iuris), which are illustrated on cases of the International Court of Justice with respect to the role of international organizations. The third and fourth chapter describe the persistent objector rule and the concept of particular custom. Furthermore, this thesis describes possible situations arising from the relationship between international treaties and international custom with respect to the codification of international custom in international treaties, which is the main consequence of their relationship. Conclusion then dwells on recent discussions on the topic of affected states doctrine which may be relevant for future development in the field of public international law. KEYWORDS international custom, general practice, opinio iuris
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbara Šinková 1002 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbara Šinková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbara Šinková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 152 kB