velikost textu

Implementation of ATAD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementation of ATAD
Název v češtině:
Provádění programu ATAD
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpán Knetl
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
203389
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ATAD, Implementace, Vyhýbání se daňovým povinnostem
Klíčová slova v angličtině:
ATAD, Implementation, Tax Avoidance
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je popsat a zhodnotit implementaci směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do českého právního řádu. Práce představuje problematiku vyhýbání se daňovým povinnostem i její rozsah a definuje základní pojmy jako je vyhýbání se daňovým povinnostem (tax avoidance), daňový únik (tax evasion), daňový ráj a škodlivý preferenční daňový režim. Autor následně popisuje historické kořeny směrnice, Akční plán OECD proti rozpadu daňového základu a přesouvání zisků a další opatření, která jsou implementována na úrovni EU, jako je mezinárodní výměna informací v oblasti daní na základě směrnic DAC, nebo návrh CCCTB. Ve druhé kapitole je prezentovaná samotná směrnice ATAD. Jejím základem je pět opatření, jejichž cílem je zamezit účinkům praktik využívaných k vyhýbání se daňovým povinnostem, jinými slovy k rozpadu daňového základu a přesouvání zisků. Prvním navrhovaným opatřením je pravidlo omezení odečitatelnosti úroků. Jeho smyslem je znemožnit dluhové financování jako formu vyhýbání se daňové povinnosti, skrze omezení daňově uznatelných výpůjčních nákladů, které mohou daňový poplatníci uplatňovat. Druhým opatřením je pravidlo zdanění při odchodu, které vyžaduje, aby členské státy danily zhodnocení aktiv na základě rozdílu mezi částkou rovnající se tržní hodnotě převáděného aktiva v okamžiku přesunu a jejich hodnotou pro daňové účely. Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu je navrženo jako doplňkové opatření k ostatním nástrojům. Stanoví, že pokud ujednání, jejichž převažujícím účelem je získat daňovou výhodu, nemají ekonomické opodstatnění, správce daně k nim nepřihlíží. Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti stanovují podmínky zdanění ovládaných zahraničních společností v jurisdikcích s nízkým efektivním zdaněním. Smyslem je omezit využívání takzvaných “schránek”, neboli společností, které nevykonávají skutečnou ekonomickou činnost. Pravidla na řešení hybridních nesouladů mají zabránit vyhýbání se daňovým povinnostem prostřednictvím zneužívání rozdílných právních kvalifikací vedoucích ke dvojímu daňovému odpočtu nebo odpočtu bez zahrnutí odpovídajícího příjmu. Třetí kapitola je věnována návrhu implementace směrnice ATAD do českého právního řádu. K transpozici dochází skrze zákon o dani z příjmu a daňový řád. Implementace je spíše minimalistická, s cílem zabránit zbytečné zátěži na straně poplatníků, tak i daňové správy. Autor při rozboru návrhu, který je v souladu s doporučeními z hodnocení dopadů regulace, nenarazil na žádné podstatnější nedostatky.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to describe and evaluate the Czech implementation of Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). It firstly introduces the problem of tax avoidance, its scale and defines basic concepts such as tax avoidance, tax evasion, tax havens and harmful preferential tax regimes. The author consequently describes origins of the Directive, OECD’s Base Erosion and Profit Shifting Actions and other measures that are being implemented on the EU level such as international exchange of information in the field of taxation based on DAC Directives, the proposal of CCCTB. In the second chapter the ATAD is presented. It consists of five measures intended to neutralize the effects of tax avoidance practices, or in other words, to prevent erosion of the CIT base and the shifting of profits to jurisdictions enforcing little or no tax liabilities. First measure proposed is the interest limitation rule. It is intended to prevent the use of debt financing as a form of tax avoidance by limiting the amount of the tax-deductible borrowing costs that an entity is allowed to claim. Second measure is the exit taxation rule that requires the Member States to tax unrealised appreciation of assets based on the difference between amount equal to the market value of the transferred asset at the time of exit of the assets and their value for tax purposes. The general anti-abuse rule is designed as a complementary instrument towards the rest of the measures. It provides that arrangements main purpose of which is to obtain a tax advantage shall be regarded as non-genuine in case they are not put in place for valid commercial reasons and as such shall be ignored by the tax authority. Controlled foreign company rules set up conditions under which controlled entities in foreign low-tax jurisdictions are taxed in certain circumstances, which prevent the use of the so-called shell entities that do not perform any genuine economic activity. Rules on hybrid mismatches prevent tax avoidance by laying down rules for the treatment of differing legal qualifications that result in double deductions or deductions without inclusions of corresponding incomes. The third chapter is dedicated to proposed implementation of ATAD into the Czech legal system. The transposition will be done by the amendments of Czech Income Tax Act and Tax Procedure Code. The implementation is rather minimalistic, aiming not to create an unnecessary burden for the taxpayers nor the tax administration. Generally, the author did not find any major shortcomings in the proposal, that is in accordance with the recommendations of the regulatory impact assessment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Knetl 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Knetl 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Knetl 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB