velikost textu

Poznávání regionální historie Kralupska prostřednictvím projektového vyučování ve výchově k občanství a dějepisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poznávání regionální historie Kralupska prostřednictvím projektového vyučování ve výchově k občanství a dějepisu
Název v angličtině:
Learning Regional History of Kralupy Area through Project-based learning in Civics and History
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Varhaníková
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
203388
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchova k občanství, regionální historie, projektové vyučování, Kralupsko
Klíčová slova v angličtině:
civics, regional history, eduacational project, Kralupy
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá regionálními dějinami a jejich začlenění do výuky prostřednictvím projektové metody. Cílem práce je vytvořit návrh projektu na základě teoretických poznatků získaných z odborných publikací. Projekt bude realizován v rámci výuky výchovy k občanství a dějepisu na druhém stupni základní školy. V první části práce je vymezen pojem regionální dějiny a jeho zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy, přičemž pozornost je věnována interdisciplinárním vazbám mezi výchovou k občanství a dějepisem. Následně jsou zachyceny regionalistické poznatky nezbytně nutné k realizaci projektu. Tato část je rozdělena na několik historických etap s důrazem na období druhé světové války kvůli dostatečným informacím k přípravné fázi projektu. Další kapitola informuje o projektovém vyučování, jeho historickém vývoji, jednotlivých fázích projektu a rozlišení mezi tematickou a projektovou výukou. Předloženy jsou i pozitiva a negativa projektového vyučování. Závěrečná část diplomové práce předkládá návrh didaktického projektu a blíže popisuje dílčí didaktické postupy směřující k realizaci navrhovaného projektu. Výsledný navržený projekt „Střípky našeho města“ je určený pro žáky šesté a deváté třídy na základních školách v Kralupech nad Vltavou, jehož výstupem je putovní výstava určená nejen spolužákům ale i celé veřejnosti. KLÍČOVÁ SLOVA výchova k občanství, regionální historie, projektové vyučování, výuka na druhém stupni základní školy, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Kralupy nad Vltavou
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with regional history and its incorporation into teaching through project method on second level of basic school. The aim of the thesis is to create a project proposal based on theoretical knowledge. Project method of teaching implemented within the Citizenship education and History for the second grade of basic school. The first part of work is defined the concept regional history and its location in FEP for Elementary Education and the attention is paid to interdisciplinary links between Citizenship education and History subjects. Then are captured regional history knowledge needed to implement the project. This part is divided into several historical stages with an emphasis on the period of World War II due to sufficient information for the preparatory phase of the project. The next chapter informs about Project teaching method, its historical development, individual project phases and the distinction between thematic and project teaching. The positives and negatives of project teaching are also presented. The final part of the diploma thesis presents the concept of didactic project and describes partial didactic procedures aiming to implement proposed project. The resulting proposed project "Fragments of our city" is intended for pupils of the sixth and ninth classes at elementary schools in Kralupy nad Vltavou, whose output is a travelling exhibition designed not only for classmates but also for the whole public. KEYWORDS Education for Citizenship, regional history, educational project, teaching of the second grade of elementary school, FEP, Kralupy nad Vltavou
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Varhaníková 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Varhaníková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Varhaníková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB