velikost textu

Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií
Název v angličtině:
Gymnastic exercises as prevention of injuries in young soccer players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Krejčířová
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
Mgr. Kateřina Kolbová
Id práce:
203383
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, úrazy, svalové dysbalance, prevence, kompenzační cvičení
Klíčová slova v angličtině:
football, injuries, muscle imbalance, prevention, compensatory exercises
Abstrakt:
Abstrakt Název: Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií Cíle: Hlavním cílem této práce je vypracovat návrh struktury gymnastického pohybového programu vycházejícího z kompenzačních cvičení a motoricko-funkční přípravy, jež by mohly být použity v prevenci úrazů u fotbalistů žákovských kategorií. Metody: Práce je konstruována jako návrh a demonstrace na základě literárních zdrojů a vlastních zkušeností z praxe. Dokladovaný přehled a zdůvodněný návrh kompenzačních a gymnastických cviků pro fotbalisty má svůj záměr do vyústění v širší praxi. Výsledky: V práci jsou uvedeny kompenzačních a gymnastických cvičení využitých z motoricko-funkční přípravy. Jednotlivé cviky jsou názvoslovně popsány tak, aby bylo snadné je v tréninkovém procesu aplikovat. Jejich význam v kompenzaci zátěže a v prevenci proti úrazům a svalovým dysbalancím je doložen citacemi literárních zdrojů. Klíčová slova: fotbal, úrazy, svalové dysbalance, prevence, kompenzační cvičení
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Gymnastic exercises as prevention of injuries in young soccer players Objectives: The main goal of this work is to elaborate a proposal of the structure of gymnastic movement program based on compensatory exercises and motor-functional preparation, which could be used in the prevention of injuries in football players of pupil categories. Methods: The work is made as a design and demonstration based on literary sources and own experience from practice. The documented overview and reasoned proposal of compensatory and gymnastic exercises for football players has its intention to result in wider practice. Results: Examples of compensatory exercises and gymnastic exercises used in motor- functional preparation. Individual exercises are described in terms of their names, so that they are easy to apply in the training processes. Their importance in compensation of load and prevention against injuries and muscle imbalances is supported by citations of literary sources. Key words: football, injuries, muscle imbalance, prevention, compensatory exercises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Krejčířová 5.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Krejčířová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Krejčířová 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Kolbová 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Klára Staňková 152 kB