velikost textu

Vliv tréninkového zatížení na funkční kapacitu plic u gymnastů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv tréninkového zatížení na funkční kapacitu plic u gymnastů
Název v angličtině:
The influence of training on the lungs functional capacity in gymnasts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marcela Moláčková
Vedoucí:
Mgr. Michal Šteffl
Oponent:
PhDr. Jaroslav Krištofič
Id práce:
203373
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyziologie (51-500200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spirometr, sporttestr, krevní laktát, burpee test, LA, sportovní gymnastika
Klíčová slova v angličtině:
spirometer, sporttester, blood lactate, burpee test, LA, artistic gymnastics
Abstrakt:
Abstrakt Název Vliv tréninkového zatížení na funkční kapacitu plic u gymnastů Cíle: Cíl práce je zjistit vliv gymnastického cvičení na usilovnou vitální kapacitu plic (FVC), tepovou frekvencí a hladinu krevního laktátu (LA). Metody: Soubor se skládal z 9 děvčat na vrcholové úrovni sportovní gymnastiky. Skupina se pohybovala ve věku od 18-25 let. Byla měřena usilovná FVC pomocí osobního spirometru, srdeční frekvence pomocí sportestru a hladina laktátu v krvi pomocí analyzátoru krevního laktátu Statistické metody: ke zjištění vztahů námi mezi jednotlivými proměnnými byl použit Pearsonův korelační koeficient. K testování námi zvolených závisle proměnných jsme použili Shapiro-Wilkův test normality. Pro stanovení síly závislosti vybraných nezávisle proměnných na závisle proměnné jsme použili regresní model. Pro testování rozdílů mezi jednotlivými měřeními byl použit neparametrický Friedmanův test a pro post-hoc analýzu byl použit Wilcoxonův test Výsledky: Po výkonu došlo ke statisticky významnému (p <0,05) nárůstu hladiny LA i tepové frekvence. Silná statisticky významná závislost (p <0,05) byla nalezena mezi klidovou hodnotou LA a průměrnými změnami FVC a LA po obou cvičeních. Klíčová slova: spirometr, sporttestr, krevní laktát, burpee test, LA, sportovní gymnastika
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The effect of training exercise on lung functional capacity in gymnasts Objectives: The objectives of this work is to find out the influence of gymnastic exercise on forced vital capacity (FVC), heart rate and blood LA. Methods: Nine female top-level artistic gymnasts participated in the study. The age ranged between 18-25 years. FVC was measured by a personal spirometer, heart rate by a sportester, and blood lactate level by a blood LA analyzer Statistical analysis: Pearson correlation coefficient was used to determine the relationships between variables. The Shapiro-Wilk normality test was used to test normality in our dependent variables. Regression models were used to estimate associations between variables. Non-parametric Friedman test was used to test the differences between measurements and Wilcoxon test was used for post-hoc analysis. Results: A statistically significant increasing (p <0.05) was found in the blood LA as well as in heart rate. A statistically significant relationship (p <0.05) was confirmed between resting LA level and percentage changes in FVC and LA. Keywords: spirometer, sporttester, blood lactate, burpee test, LA, artistic gymnastics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marcela Moláčková 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Marcela Moláčková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marcela Moláčková 368 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marcela Moláčková 362 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Šteffl 431 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Krištofič 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Klára Staňková 153 kB