velikost textu

Vývoj vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení po roce 2004

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení po roce 2004
Název v angličtině:
Development of relations between the Czech Republic and the Sudeten German Homeland Association (Sudeten German Landsmannschaft) after 2004
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ela Nováková
Vedoucí:
Jakub Eberle
Oponent:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Id práce:
203366
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Benešovy dekrety, česko-německé vztahy, Sudety, Sudetoněmecké krajanské sdružení sudetských Němec
Klíčová slova v angličtině:
Beneš decrees, Czech-german relationships, Sudetenland, Sudetendeutsche landsmannschaft, Sudeten German
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Vývoj vztahů České republiky a Sudetoněmeckého krajanského sdružení po roce 2004“ pojednává o proměně vztahů těchto aktérů po roce 2004, respektive vstupu České republiky do Evropské unie. Zvolenou metodou zpracování předkládané bakalářské práce je případová studie v s prvky diachronní a synchronní komparací. V první části je popsáno postavení sdružení v rámci Spolkové republiky Německo, respektive Bavorska a jeho vývoj. Součástí této části je popis hlavních požadavků, směřování a významných osob sdružení a analýza jeho vyjednávací pozice. Druhá kapitola se zabývá vývojem vztahů sdružení a České republiky na prezidentské úrovni v kontextu vybraných významných událostí. Stěžejní částí této kapitoly je i přístup českých prezidentů k sudetoněmecké otázce reprezentované Berndem Posseltem. Poslední kapitola se naopak věnuje rovině vládních vztahů v kontextu těchto událostí. Práce na základě srovnání odlišných přístupů českých politických činitelů ukazuje směr vývoje vztahů České republiky a sdružení. Zároveň analyzuje i odlišný přístup jednotlivých aktérů české politické scény. Výchozí hypotézou předkládané práce je, že po roce 2004 došlo ke zlepšení vztahů landsmanšaftu a České republiky. Ačkoliv je sudetoněmecká otázka již spíše okrajovým politickým tématem, dokáže i po vstupu České republiky do Evropské Unie narušit jinak dlouhodobě dobré vztahy
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor Thesis "Development of relations between the Czech Republic and the Sudeten German Homeland Association (Sudeten German Landsmannschaft) after 2004" deals with the transformation of relations of these parties after 2004, respectively the accession of the Czech Republic to the European Union. The chosen method of elaboration of this bachelor thesis is a case study with diachronic and synchronous comparison. The first part describes the position of the Association within the Federal Republic of Germany, respectively Bavaria and its development. This part includes description of the main requirements, its course and important persons of the Association and analysis of its negotiating position. The second chapter deals with the development of relations between the Association and the Czech Republic at the presidential level in the context of selected important events. The central part of this chapter is the approach of the Czech Presidents to the Sudeten German question represented by Bernd Posselt. The last chapter, on the contrary, deals with the level of government relations in the context of these events. The work based on the comparison of different approaches of Czech political figures shows the direction of the development of relations between the Czech Republic and the Association. It also analyses the different attitudes of individual parties of the Czech political scene. The initial hypothesis of this work is that after 2004 there was an improvement in relations between the Landsmanshaft and the Czech Republic. Although the Sudeten German question is a rather marginal political issue these days, it is still able to disrupt otherwise good relations even after the Czech Republic has become part of the European Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ela Nováková 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ela Nováková 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ela Nováková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Eberle 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD. 152 kB