velikost textu

Fenomén euroskepticismu na příkladu německé AfD a české SPD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén euroskepticismu na příkladu německé AfD a české SPD
Název v angličtině:
The Phenomenon of Euroscepticism demonstrated by the example of German AfD and Czech SPD
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Horáčková
Vedoucí:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Id práce:
203363
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Euroskepticismus, Evropská unie, Alternativa pro Německo, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, integrace, přímá demokracie.
Klíčová slova v angličtině:
Euroscepticism, European Union, Alternative for Germany, Freedom and Direct Democracy, integration, direct democracy
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje fenoménu euroskepticismu, který je demonstrován na příkladu dvou politických stran. Předmětem analýzy je německá strana Alternativa pro Německo (AfD) a česká Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). Práce se euroskepticismem zabývá nejprve v obecné rovině, přičemž sleduje a porovnává míru veřejného euroskepticismu v Německu a České republice. S pomocí tří představených teoretických konceptů následně obě politická uskupení kategorizuje. Zvláštní důraz je kladen na jejich historický vývoj a okolnosti vzniku, které slouží jako východisko ke zkoumání motivace dané euroskeptické subjekty založit. Na základě analýzy a komparace příslušných volebních programů k evropským i národním volbám práce přichází se srovnáním programových východisek obou politických stran s ohledem na jejich postoje k evropské integraci. Součástí práce jsou záznamy osobních rozhovorů se stranickými představiteli, které společně s aktuálními programy k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 umožňují popsat, jak si AfD a SPD představují ideální formu evropské spolupráce.
Abstract v angličtině:
Abstract The Bachelor thesis deals with the phenomenon of Euroscepticism, which is demonstrated by the example of two political parties. The subject of the analysis are the German party Alternative for Germany (AfD) and the Czech party Freedom and Direct Democracy – Tomio Okamura (SPD). The thesis firstly addresses Euroscepticism in general, observing and comparing the level of public Euroscepticism in Germany and the Czech Republic. Subsequently, both political groups are categorized with the help of three presented theoretical concepts. Special emphasis is placed on historical development of AfD and SPD, which serves as a basis for exploring the motivation to establish them. Based on the analysis and comparison of the respective electoral programs to the European and national elections, the thesis compares the program priorities with regard to the attitude towards European integration. The current European Parliament election programs 2019, together with a record of personal interviews with party representatives, allow us to describe their ideal vision of the European cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Horáčková 21.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Horáčková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Horáčková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vladimír Handl, CSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB