velikost textu

Morfologie a aktivita vybraných lavinových drah v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologie a aktivita vybraných lavinových drah v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku
Název v angličtině:
The morphology and activity of selected avalanche paths in the Hrubý Jeseník Mts. and the Králický Sněžník Mts.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. David Krause
Id práce:
203338
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
laviny, geomorfologie, dendrochronologie, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník
Klíčová slova v angličtině:
avalanche, geomorphology, dendrochronology
Abstrakt:
ABSTRAKT Výskyt lavinových drah je běžný v alpínském prostředí, ale také v prostředí středohorském, jako jsou například Vysoké Sudety. Předkládaná diplomová práce je zaměřena na lavinové dráhy východních Vysokých Sudet. Byla provedena morfometrická analýza 8 lavinových drah za účelem zjištění jejich vlastností a statistického porovnání. Dendrogeomorfologická analýza a geomorfologické mapování bylo provedeno ve 2 vybraných drahách (Sněžná kotlina a Králický Sněžník) pro odvození četnosti jejich lavinové aktivity ve vztahu k morfologii. Výsledky ukazují výrazný rozdíl mezi dvěma skupinami lavinových drah východních Vysokých Sudet. Dráhy ve Sněžné kotlině a na Králickém Sněžníku jsou delší, užší a mají větší převýšení, než ostatní dráhy. Dendrogeomorfologická analýza ukazuje, že Sněžná kotlina je lavinově výrazně aktivnější, zejména po silné lavinové události v roce 2004. Ve Sněžné kotlině se nachází koryto s lavinovou modelací, pravděpodobně též v minulosti ovlivněné murami. Naopak dráha na Králickém Sněžníku je téměř neaktivní a nezahrnuje téměř žádné formy reliéfu s lavinovou genezí. Předkládaná diplomová práce je první studií zaměřující se ve východních Vysokých Sudetech na vztah aktivity a morfologie lavinových drah. Klíčová slova: sněhové laviny, morfometrie, dendrogeomorfologie, východní Vysoké Sudety, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The occurrence of avalanche paths is usually frequent in alpine environment, but it is also present in mid-mountains such as the High Sudetes. The submitted master thesis is focused on avalanche paths in the Eastern High Sudetes. The morphometric analysis of 8 paths was accomplished to determine their characteristics and comparison with statistical verification. The dendrogeomorphological analysis and further geomorphological mapping was performed in 2 selected paths (Sněžná kotlina and Králický Sněžník) to cover their avalanche activity frequency and to find relationship between their activity and morphology. The results of this study show that there is a strong difference between two groups of avalanche paths in the Eastern High Sudetes. The Sněžná kotlina and The Králický Sněžník avalanche paths are longer and narrower than the other paths. They also have higher elevation difference. The comparison of these two paths performed by dendrogeomorphology indicates higher avalanche activity frequency in the Sněžná kotlina path, which was strengthened after strong avalanche event in 2004. It is assumed that the Sněžná kotlina path contains advanced avalanche landform, which is a long gully, probably also affected by debris- flows in the past. On the other hand the Králický Sněžník path is rather less active and contains practically no avalanche landforms at all. The submitted master thesis presents the very first study, which is concerned with avalanche paths in the Eastern high Sudetes and their relationship between activity and morphology. Keywords: snow avalanches, morphometry, dendrogeomorphology, Eastern High Sudetes, Altvatergebirge, Glatzer Schneeberg
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Krause 7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Krause 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Krause 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 152 kB