velikost textu

Vliv glutamátem navozené obezity na detoxikační enzymy obsahující glutathion

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv glutamátem navozené obezity na detoxikační enzymy obsahující glutathion
Název v angličtině:
Influence of glutamate-induced obesity on detoxification enzymes contains glutathione
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Duchačová
Vedoucí:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Id práce:
203334
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina Duchačová Školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv glutamátem navozené obezity na detoxikační enzymy obsahující glutathion Obezita a s ní spojené zdravotní komplikace se v populaci vyskytují stále častěji a patří k nejstudovanějším zdravotním tématům dneška. Také stárnutí organismu je velmi diskutované. Používá se různých zvířecích modelů a sledují se změny v organismu na orgánové, tkáňové, buněčné i molekulární úrovni. Úkolem této práce bylo porovnání specifických aktivit a proteinové exprese enzymů glutathionperoxidasy (GPx) a glutathionreduktasy (GR) a specifické aktivity glutathion-S-transferasy (GST) v játrech obézních myší a zdravých kontrol z hlediska patologického stavu, stárnutí a pohlaví. Použity byly skupiny myší s obezitou navozenou glutamátem sodným (MSG), osmolální kontroly (NaCl) a myši bez léčby obou pohlaví a stáří 8 a 20 týdnů. Specifické aktivity enzymů byly stanoveny spektrofotometricky. Proteinová exprese byla stanovena pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy a imunoblottingu. Největší změny v aktivitě enzymu v souvislosti s obezitou jsem zjistila u GST, jejíž aktivita klesla u obézních samců přibližně o 50 %, zatímco u samic nebyl výrazný rozdíl. Specifická aktivita enzymů GR a GPx se navozením obezity výrazně nezměnila. Pohlaví nejvíce ovlivnilo aktivitu enzymu GST. Samci kontrolních skupin měli dvojnásobně vyšší aktivitu GST než samice stejného věku, obezita tento rozdíl potlačila. S věkem se aktivita studovaných detoxikačních enzymů příliš neměnila. Proteinová exprese GR se vlivem obezity zvýšila přibližně o jednu až dvě třetiny oproti kontrolním skupinám. S věkem proteinová exprese GR většinou mírně klesala a ve většině skupin měli samci mírně nižší expresi GR než samice. Exprese GPx2 se měnila nejednoznačně a převážně u samců.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina Duchačová Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of rigorous thesis: Influence of glutamate-induced obesity on detoxification enzymes contains glutathione Obesity and related comorbidities occur more frequently in the population and belong to the most studied contemporary health topics. Aging of the organism is much discussed topic as well. Various animal models are used to observe changes in the organism at the organ, tissue, cellular and molecular levels. Comparison of specific activities and protein expressions of glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR), and specific activity of glutathione-S-transferase (GST) in the liver of obese mice and healthy controls according to the pathological state, aging and sex was the aim of this study. Mice with monosodium glutamate (MSG)-induced obesity, osmolal controls (NaCl) and mice without treatment of both sexes and at 8 and 20 weeks of age were used. Specific enzyme activities were determined spectrophotometrically. Protein expressions were determined using polyacrylamide gel electrophoresis followed by immunoblotting. The biggest obesity-related changes in enzyme activity were observed in GST, which activity declined in obese male mice by 50%, while in female mice was the difference insignificant. The specific activities of GR and GPx enzymes did not change significantly upon obesity induction. Among studied enzymes, the activity of GST was the most influenced by the gender. Male mice in control groups had twice as high GST activity as females of the same age; this difference was suppressed by obesity. The activity of studied detoxification enzymes remained almost unchanged with increasing age. Protein expression of GR has increased by one- or two-thirds due to obesity in comparison with control groups. GR protein expression usually slightly decreased with age and in most groups was GR expression slightly lower in males than in females. GPx2 protein expression changed ambiguously and mainly in males.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Duchačová 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Duchačová 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Duchačová 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB