velikost textu

Reality and Postmodernism in the Plays of Mark Ravenhill

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reality and Postmodernism in the Plays of Mark Ravenhill
Název v češtině:
Realita a postmodernismus ve hrách Marka Ravenhilla
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Patrik Krejčí
Vedoucí:
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Id práce:
203332
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ravenhill|realita|postmodernismus|drama|simulace|identita|vyprávění|společnost
Klíčová slova v angličtině:
Ravenhill|reality|postmodernism|drama|simulation|identity|storytelling|society
Abstrakt:
Abstrakt práce Cílem této práce je popsat, jakým způsobem jsou v divadelních hrách Marka Ravenhilla zpracovány témata a postupy užívané postmodernou, a ukázat, jakým vývojem tyto hry prochází z hlediska formálních experimentů. Touha experimentovat se sice v průběhu Ravenhillovy kariéry stupňuje, lépe než chronologicky však lze užití postmoderních prvků ilustrovat pomocí tematických seskupení uvedených her do několika celků s podobným zaměřením a úrovní experimentace. Hry, kterých se toto týká především, a které budou předmětem rozboru, jsou následující: Shopping and Fucking (1996), Some Explicit Polaroids (1999), Faust (Faust Is Dead) (1997), Handbag (1998), Mother Clap’s Molly House (2001), Product (2005), Pool (No Water) (2006) a The Experiment (2010). První tři jmenované se samy formálními experimenty nevyznačují a představují spíše potřebný teoretický základ pro účely analýzy her následujících. Ukazují totiž, jakým způsobem Ravenhill pojímá ideu postmoderny a v čem spatřuje její možné společenské dopady. Rozbor ostatních, převážně novějších her využívá poznatků nabytých v hrách dřívějších, jelikož to, o čem postavy nejprve pouze diskutují, se stává později realitou právě díky formální experimentaci a rozvíjení již načrtnutých témat. Ve hrách Handbag a Mother Clap’s Molly House lze sledovat fragmentaci vyprávění, jelikož tyto hry zahrnují dvě časové a příběhové linie, které se navzájem proplétají a zrcadlí. Téma příběhů vyprávěných postavami ranných her se stupňuje, až se nakonec jednotlivé hry samy stávají souvislým vyprávěním, a dále tudíž rozvíjí problematiku spojenou s nespolehlivým vyprávěním. Především se jedná o otázku pravdy jako takové, což odpovídá tématu relativismu a ztráty opravdovosti, kterými se Ravenhill zabývá od počátku své kariéry. Stručně řečeno, Ravenhillovo pojetí postmoderny se z pouhé teoretické diskuse nakonec vyvíjí v plnohodnotný postmoderní svět, kde realita zcela pozbyla smyslu.
Abstract v angličtině:
Thesis Abstract The thesis aims to explore how Mark Ravenhill’s plays engage with postmodern themes and techniques, while tracking the development of associated experimental tendencies. This development cannot be accurately perceived chronologically, therefore what the thesis does instead is to group connected phenomena thematically, while making sure to stress the gradation that is perceptible over the course of Ravenhill’s career. To achieve such a goal, several plays have been selected and arranged based on their focus and the level of experimentation present within them. The plays of principal importance are: Shopping and Fucking (1996), Some Explicit Polaroids (1999), Faust (Faust Is Dead) (1997), Handbag (1998), Mother Clap’s Molly House (2001), Product (2005), Pool (No Water) (2006) and The Experiment (2010). The first three listed plays are not formally experimental themselves, yet they instead provide a sound theoretical background for the close reading of the remaining plays. This includes especially Ravenhill’s treatment of the concept of postmodernity and its social impact. The analysis of the other, generally younger plays pursues the practical application of the insight gained in the introductory plays. Hence, what is theoretically implied at first is applied not only thematically, but formally as well by the later plays, which are treated in the final chapter. Ravenhill’s plotlines begin to fragment, covering two time frames in Handbag and Mother Clap’s Molly House, interweaving and mirroring each other. The propensity towards micronarratives witnessed in the speeches of the characters of the early plays evolves into entire plays which are themselves continuous narratives with all the issues narration brings, especially the questions regarding veracity, which correspond to the concerns about the relativity of truth and the death of sincerity encountered in Ravenhill’s plays since the inception of his career. In short, Ravenhill’s theoretical discussions on postmodernity evolve into a fully-fledged postmodern space, where reality has disintegrated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Krejčí 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Krejčí 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Krejčí 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB