velikost textu

Peer-to-peer lending as a substitute to conventional investment products

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Peer-to-peer lending as a substitute to conventional investment products
Název v češtině:
Peer-to-peer půjčky jako substitut běžných investičních produktů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Vysušil
Vedoucí:
Petr Polák, MSc.
Oponent:
Mgr. Martin Hronec
Id práce:
203313
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Peer-to-Peer Lending; Investice; Substituce; Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Peer-to-Peer Lending; Investment; Substitution; Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce doplňuje investorsky orientovaný výzkum Peer-to-peer(P2P) lendingu. Kon- krétně je P2P lending zkoumán jako substitut konvenčních investičních produktů. Z důvodu nedostatku makroekonomických dat k analýze tohoto tématu jsou použita data získaná formou dotazníkového šetření. Tato data jsou použita k odhadnutí efektu změny roční míry návratnosti na rozložení investičního portfolia mezi investiční produkty. Meto- dy použité v analýze jsou transformace závislé proměnné na logaritmus podílu šancí(log- odds ratio) a odhadnutí metodou sdružených obyčejných nejmenších čtverců(pooled OLS) s použitím standardních chyb robustních k heteroskedasticitě kvůli výsledku Breusch- Paganova testu. Výsledky naznačují že P2P půjčky jsou substituty k investicím bez pevného výnosu spíše než k cenným papírům s pevným výnosem jak se původně očekávalo. Dále bylo zjištěno, že investoři investující do P2P půjček chápají tuto formu investice jako bezpečnou, když k riziku více averzní investoři alokují větší část svých portfolií do P2P půjček. Všechny aktivní platformy na českém trhu s P2P půjčkamy jsou teoreticky zanalyzovány na základě vytvořené metody. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis supplements the investor oriented research on Peer-to-peer(P2P) lending. In particular, P2P lending is examined as a substitute to conventional investment products. Due to the shortage of macrodata to analyse the topic, questionaired survey gathered microdata are used. The data are than used to estimate the effect of a change in annual rate of return on the distribution of portfolio invesntments across assets. The methods used in the analysis are the log-odds ratio transformation of the dependent variables and pooled OLS estimation with heteroskedasticity robust errors due to the results of Breusch-Pagan test. The results suggest that P2P loans are substitutes to Non-Fixed income investments rather than to Fixed income assets as it was expected. Further, it is found that investors in P2P loans undestand this form of investment to be safe as more risk averse investors are found to have higher fraction of their portfolio alocated in P2P loans. All the active P2P lending platforms on the Czech market are theoretically analyzed based on the developed method. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Vysušil 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Vysušil 16 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Vysušil 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Vysušil 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Polák, MSc. 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hronec 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB