velikost textu

Vliv střelecké polohy vstoje na přesnost opakovaných výstřelů Hard Task Rangers

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv střelecké polohy vstoje na přesnost opakovaných výstřelů Hard Task Rangers
Název v angličtině:
Impact of standing position on the accuracy of The Hard Task Rangers pointing shooting/multiple shots
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Filip Hofmann
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
ing. Jan Brych
Konzultant:
Mgr. David Vondrášek
Id práce:
203295
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zbraně, krátká palná zbraň, ruční zbraň, Hard Task Rangers, postoj, vstoje, střelba, obranná střelba, dynamická střelba, taktická střelba, trénink,
Klíčová slova v angličtině:
guns, hand gun, pistol, Hard Task Rangers, stance, standing stance, shooting, defensive shooting, dynamic shooting, tactical shooting, aim, accuracy, training
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv střelecké polohy vstoje na přesnost opakovaných výstřelů Hard Task Rangers Cíle: Cílem této práce je zjistit, při kterém postoji bude dosaženo nejpřesnějších zásahů při opakovaných výstřelech (double tap). Metody: V této práci byla využita popisná analýza při sběru informací týkající se střelecké problematiky střelecké polohy vstoje. Především prostřednictvím studiem odborné literatury a lektorských videí s danou tématikou. Testování bylo použito při samotném měření a střelbě. Měření bylo použito při sběru dat ohledně váhy, výšky a stability zkoumaných střelců. Analýza dat byla provedena při vyhodnocování jednotlivých střeleckých položek. Výsledky: Bylo zjištěno na základě údajů naměřených u skupiny dvanácti střelců ze sportovně střeleckého klubu Hard Task Rangers, že i přes to, že poloha vstoje je nejzazší část střelecké pyramidy, tak dává pevné základy pro všechny další navazující dílčí části výkonu střelce. Dále bylo zjištěno, že nejlepší polohou pro střelbu opakovanými výstřely (double tap) byla poloha Kvalitní univerzální postoj. Tato práce je pravděpodobně první literární studijní podklad rozebírající po- drobněji polohu vstoje při různých variacích při porovnávání jednotlivých postojů a její výhody v dynamické a obranné střelbě. Klíčová slova: zbraně, krátká palná zbraň, ruční zbraň, Hard Task Ran- gers, postoj, vstoje, střelba, obranná střelba, dynamická střelba, taktická střelba, trénink
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of standing shooting position on precision of repeated shots of Hard Task Rangers. Objectives: The aim of this work is to find out in which standing stance will be the most precise shots with double tap shots. Methods: In this thesis was used descriptive analysis when collecting data about standing shooting stance problematic. Mainly through studying of literature and lecturing videos on this subject. Testing was used in the actual collecting data about shooting performance. The measurement was used to collect data on the weight, height and stability of the examined shooters. Data analysis was performed when evaluating individual shooting performance. Results: It has been found out, based on data from a group of twelve shooters from Hard Task Rangers, that even though the standing position is the furthers part of the shooting pyramid, it still provides a solid foundation for all subsequent parts of the shooters performance. Furthermore, it was found that the best standing position for firing repeated shots (double tap) was the stance called Quality universal stance. This thesis is probably the first literary study to analyze in more detail the standing shooting stance in its various forms when comparing individual attitudes and its advantages in dynamic and defensive shooting. Keywords: guns, hand gun, pistol, Hard Task Rangers, stance, standing stance, shooting, defensive shooting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Hofmann 2.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Filip Hofmann 975 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Hofmann 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Hofmann 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta ing. Jan Brych 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB