velikost textu

Česká politická satira na sociálních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká politická satira na sociálních sítích
Název v angličtině:
Czech Political Satire on Social Networks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Amiridis
Vedoucí:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
203289
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Satira, politická satira, sociální sítě, Facebook, facebookové stránky, politická participace
Klíčová slova v angličtině:
Satire, political satire, social networks, Facebook, Facebook pages, political participation
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se věnuje české politické satiře na sociální síti Facebook. Práce předkládá seznam nejsledovanějších facebookových stránek, které se tomuto fenoménu věnují, a zkoumá, do jaké míry lze jejich obsah považovat za politickou satiru, jakým způsobem jejich autoři se satirou pracují a na jaké podněty nejčastěji reagují. V teoretické části je nejprve představen satirický žánr a kritéria, která by měla pravá satira splňovat. Dále jsou uvedeny teorie, věnující se politické satiře a je popsán její historický vývoj u nás. V souvislosti se sociální sítí Facebook, na kterém je politická satira zkoumána, předkládá práce názory odborníků na otázku, do jaké míry lze sdílení a sledování politicko-satirických obsahů považovat za politickou participaci. Analytická část nejdříve popisuje prvotně vybrané stránky a v určitém časovém období hodnotí jejich obsah, aktivitu a autorství jejich příspěvků. Po vybrání vhodného výzkumného vzorku stránek, jsou představeny tři významné společensko-politické události roku 2019. Na těchto událostech je v období jejich dění zkoumána aktivita stránek, relevantnost příspěvků s těmito událostmi, tematické zaměření příspěvků a postupy, které autoři stránek k vytvoření satiry používají. Dále jsou k jednotlivým událostem uvedeny příklady příspěvků a jsou popsány nejčastěji satirované osobnosti a souvislosti, ve kterých je autoři satiry vykreslují. Cílem práce je zmapovat nejen, jakým tématům se satirikové na facebookových stránkách věnují, ale také jakou uměleckou formu a typ humoru k tomu využívají a jakým způsobem tak přispívají do politického diskurzu na sociálních sítích.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the topic of Czech political satire on Facebook. It presents an overview of most followed Facebook pages covering the topic and analyses the degree to which their content can be considered a political satire, how the authors use satire and to what impulses they usually react. The theoretical part introduces the concept of satire as a genre and the criteria it should meet in order to be considered as such. Next part of the thesis introduces theories focusing on political satire and their historic development in the Czech Republic. The thesis also presents expert opinions on the question of to what degree can sharing and interacting with political satire content on Facebook be considered as political participation. The analytical part describes the selected Facebook pages in a certain time period and evaluates their content, activity and authorship of its posts. After selecting a representative sample of the pages, three pivotal socio-political events of 2019 were chosen. The thematic focus of the posts and methods the content authors use to achieve satire is analysed for the period these events took place. For each of the events, a sample posts are provided as well as the most commonly satirised public personas and the context in which they are satirised. The goal of the thesis is to map not only the what topics are covered by satirical Facebook pages, but also what forms and humour types are used and how they relate to a broader political discourse on social media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Amiridis 5.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Amiridis 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Amiridis 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Amiridis 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 152 kB