velikost textu

Žánr politického Talk Show jako forma konstrukce "režimu pravdy" v autoritářské společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žánr politického Talk Show jako forma konstrukce "režimu pravdy" v autoritářské společnosti
Název v angličtině:
Political Talk Show as a construction of "regime of truth" in authoritative society
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Maiia Semenova
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
203285
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální konstrukce reality, diskurzivní analyza, veřejná sféra, postmoderní doba, populární kultura, talk show, kulturní občnství
Klíčová slova v angličtině:
Media construction of reality, discourse analysis, public sphere, postmodernity, popular culture, talk show, cultural citizenship
Abstrakt:
Anotace V této   diplomové   práce   se   věnuji   studiu   významotvorných   diskurzních   praktik   médií  v postmoderní době. Součásné společenské proměny ovlivněné znejištěním kategoriální jistoty  moderního   způsobu   uchopování   světa  vyvolávají   nevyhnutelně   otázky   ohledně   vlivu   nově  vznikajících   forem   reprezentace   reality   na   utváření   zprostředkovaného   veřejného   prostoru.  Zatímco vyvijená v rámci veděckého bádání kritická perspektiva nahlíží na zvýšení zábavní složky  v komunikačním prostoru jako na selhání mediálních institucí naplnit ideál veřejné sféry, druhý  proud   myšlení   hodnotí   aktuální   transformace   docela   optimisticky,   jelikož   považuje   televizní  formáty   přesycené   emocionálními   projevy   za   emancipační   prostor   otevřený   pro   marginální  hlasy ve společnosti. Právě mediální žánr talk show jako velice kontroverzní formát nezbytně  přitahuje   velkou   pozornost   v rámci   nastíněné   debaty.   Je   však   vyvijená   především   liberálně  demokratickými společnostmi, zatímco v centru výzkumného zájmu této práce stojí analýza talk  show   pocházejícího   z   ruské   společnosti   založené   na   autoritářské   tradici.   Postsovětská  transformace   v  90.  letech   způsobila  v této  zemí  ztrátu   předchozích  základů   pro sebe-pojetí  individua, vzhledem k čemuž se v této diplomové práce snažím pochopit, jak může interaktivní  podstata talk show přispívat k formování nové opory v hodnotách.
Abstract v angličtině:
Annotation In this diploma thesis I study the meaning-making discourse practices of the media in the post- modern time. Current social transformations, influenced by the questioning of the categorical certainty of the modern way capturing the world, inevitably raise questions about the effect of emerging forms of reality’s representation on the formation of mediated public space. Whereas, the critical perspective, developed in the context of scientific research, considers the enhancement of the entertainment component in communication space as a failure of media institutions to fulfill the ideal of the public sphere, the second stream of thinking evaluates current transformations quite optimistically, because it regards television formats overflowing with emotional expressions as an emancipatory space that is open to marginal voices in society. Exactly the media genre of talk shows, as a very controversial format, necessarily attracts much attention in the outlined debate. However, it is developed primarily by liberal democratic societies, while the focus of the research is the analysis of the talk show from a Russian society based on authoritarian tradition. The post-Soviet transformation in the 1990s caused a loss of the previous foundations for the self-concept of the individual, which is why I am trying to understand in this thesis how the interactive nature of talk shows can contribute to shaping a new support in values.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Maiia Semenova 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Maiia Semenova 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Maiia Semenova 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB