velikost textu

„Quater-life crisis“ po Česku aneb Jak generace českých mileniálů čelí výzvám dospívání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Quater-life crisis“ po Česku aneb Jak generace českých mileniálů čelí výzvám dospívání
Název v angličtině:
"Quater-life Crisis" in the Czech Republic - How Do Czech Millennials Cope?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Olga Gonsiorová
Vedoucí:
Mgr Jitka Cirklová, PhD
Oponent:
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Id práce:
203259
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Quarter-life Crisis, Krize mladého věku, Mileniálové, Česko
Klíčová slova v angličtině:
Quarter-life Crisis, Millennials, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Autorka se v diplomové práci zabývá krizí mladého věku, v populární literatuře známé spíše pod anglickým pojmem Quarter-life crisis, a zkušeností, kterou s tímto fenoménem mají mladí Češi z generace mileniálů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový fenomén, kterým se akademická sféra zatím příliš nezaobírá, autorka věnuje značnou část textu podrobnému popisu poznatků, které jsou o tomto fenoménu zatím dostupné, přičemž nezanedbatelná část těchto znalostí pochází z populární psychologie a populárně naučných knih. Teoretická část práce představuje společenské změny, které umožnily vznik nového psycho-sociálního období vývoje jedince - takzvané „nastupující dospělosti“- a s ním spojené krize mladého věku, její vývoj a etablování v širším společenském povědomí. Text se dále zaobírá generací mileniálů, se kterými je tato krize v současnosti spojována, přičemž přináší jejich charakteristiky, díky kterým jsou mileniálové k prožití krize mladého věku náchylní. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum zkušenosti českých mileniálů, kteří touto krizí prochází nebo prošli. Výsledky výzkumu jsou interpretovány s ohledem na specifika českého prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract In her diploma thesis, the author deals with the Quarter-life crisis and the experience that Czech Millenials have with this phenomenon. Given that Quarter-life crisis is a relatively new concept that has not yet been greatly explored by academics, the author devotes a part of the thesis to a detailed account of the knowledge on this phenomenon that is currently available, with a considerable part coming from popular psychology and popular science books. The theoretical part of the thesis further describes the social change that enabled the emergence of a new period in psychological development - the "emerging adulthood" and the associated Quarter-life crisis, its development as a concept and academic recognition. The work further describes the generation of Millenialls currently associated with this crisis and their characteristics making them susceptible to experience this crisis. The practical part is a qualitative research on the experiences of Czech Millenials, who are going through or have gone through this crisis. The research results are analysed with an consideration of the specifics of the Czech environment and unique factors that can influence the experience with this phenomenon.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Olga Gonsiorová 1016 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Olga Gonsiorová 157 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Olga Gonsiorová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Olga Gonsiorová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr Jitka Cirklová, PhD 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB