velikost textu

Parlament České republiky a kontrola legislativního procesu Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parlament České republiky a kontrola legislativního procesu Evropské unie
Název v angličtině:
Parliament of the Czech Republic and Scrutiny of European Legislative Process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Nováčková
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
203251
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, role národních parlamentů, demokratická legitimita, Česká republika, kontrola legislativního procesu, mechanismus včasného varování, odůvodněná stanoviska
Klíčová slova v angličtině:
European Union, Role of the National Parliaments, Democratic Legitimacy, The Czech Republic, Scrutiny of European Legislative Process, Early Warning Mechanism, Reasoned Opinion
Abstrakt:
Anotace Cílem předkládané diplomové práce je podívat se na aktuální pravomoci národních parlamentů a jejich schopnost ovlivňovat legislativní proces Evropské unie. Hlavní otázkou je zjistit, jak v praxi funguje zapojení národních parlamentů do evropského legislativního procesu. V teoretické rovině bude práce rámována debatou o demokratické legitimitě, jejímž úkolem bude vymezit pojem demokratická legitimita a představit základní argumenty, o něž se autoři opírají v tvrzení o (ne)existenci demokratického deficitu. Zkoumán bude mechanismus včasného varování, který zavedla Lisabonská smlouva, a v jeho rámci konkrétně proces vydávání odůvodněných stanovisek. Výzkumnou otázkou diplomové práce je, zda procesem vydávání odůvodněných stanovisek může být skrze národní politické strany posilována demokratická legitimita Evropské unie, což bude vyžadovat detailní analýzu samotných odůvodněných stanovisek. Jedná se o jedno-případovou studii, která zkoumá případ Parlamentu České republiky. Detailně tak budou analyzována všechna odůvodněná stanoviska, která vydaly Senát a Poslanecká sněmovna PČR.
Abstract v angličtině:
Annotation Aim of this Diploma Thesis is to have a closer look at current powers of National Parliaments of the Member States to influence legislative process of the European Union. The main question is how do National Parliaments control legislative process in practise. Theoretical Framework is based on a debate about Democratic Legitimacy of the European Union. First the term needs to be defined and basic arguments about the (non)existence of Democratic deficit need to be introduced, then the research question can be introduced. The main focus is on Early Warning Mechanism and a process of issueing of reasoned opinions. An assumption is that through a process of issueing those reasoned opinions by National Parliaments that consist of a democratic elected political parties a Democratic Legitimacy of the European Union could be strenghtened. It is a one-case study of Czech Parliament. All the reasoned opinions, that Czech Senate and Czech Chamber of Deputies issued, will be analysed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Nováčková 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Nováčková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Nováčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB