velikost textu

The Stagnation of Productivity in the Czech Republic: Does the Country Suffer from Baumol’s Cost Disease?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Stagnation of Productivity in the Czech Republic: Does the Country Suffer from Baumol’s Cost Disease?
Název v češtině:
Stagnující produktivita v České republice: Trpíme Baumolovou nemocí?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Blaha
Vedoucí:
Petr Pleticha, M.Sc.
Oponent:
PhDr. Jiří Schwarz
Id práce:
203247
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá dopad odlišných nárustů produktivity napříč průmyslovými odvětvími v České republice a identifikuje jejich vliv na další ekonomické ukazatele. Za použití standardních metod v literatuře o Bau- molově modelu, analyzujeme roční sektorová data v České republice za období 1995–2015 a ověřujeme přítomnost Baumolových chorob. Při použití ekono- metrického modelu fixních efektů jsou naše zjištění v souladu s predikcemi Baumola (1967), jelikož jsme zaregistrovali relativní pokles cen v progresivních odvětvích; a také jsme ukázali, že odvětvový růst mezd byl do značné míry nezávislý na růstu produktivity. Sektorový růst produktivity práce byl navíc doprovázen klesajícím podílem pracovní doby. Na rozdíl od toho, co naznačuje Baumolův model, jsme zamítli hypotézu ,,stálého reálného podílu”, protože růst produktivity má tendenci zvyšovat skutečnou produkci. A protože rozsah tohoto efektu je relativně silnější než velikost poklesu cen, technologický pokrok vedl k růstu nominální produkce. Nakonec jsme prokázali, že sektorové posuny směrem k stagnujícím odvětvím mají tendenci snižovat celkový růst produk- tivity práce. I když výsledky naší studie prokazují přítomnost Baumolovy nákladové a růstové choroby v České republice, její rozsah se značně liší od současné literatury. Klasifikace JEL O41, 047, D24, E24, J24, C12 Klíčová slova Produktivita práce, celková produktivita faktorů, Baumolův efekt, nákladová choroba, hrubá přidaná hodnota E-mail autora kubablaha@seznam.cz E-mail vedoucího práce petr.pleticha@cerge-ei.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines the impact of diverging productivity gains across indus- tries in the Czech Republic and identifies their effect on other economic indi- cators. Using methods standard in the literature about Baumol’s model, we analyze yearly sectoral data in the Czech Republic for the period 1995-2015 and examine the presence of Baumol’s diseases. Using the econometric concept of fixed effects model, our findings are in line with the predictions of Baumol (1967) as relative prices decline in progressive sectors; and sectoral growth of wages is rather independent of the productivity growth. Additionally, sectoral growth of labour productivity is accompanied by a diminishing share of working hours. Opposite to what Baumol’s model suggests, we rejected the hypothesis of the ‘constant real share’ as productivity growth tend to raise real output. And because the volume of this effect is relatively stronger than the decline in the prices, technological advancement has resulted in nominal output growth. Finally, we have demonstrated that sectoral shifts towards stagnating indus- tries have tended to lower aggregate labour productivity growth. Although the results of our study show the presence of Baumol’s cost and growth diseases in the Czech Republic, their magnitude differs considerably from the current literature. JEL Classification O41, 047, D24, E24, J24, C12 Keywords Labour productivity, total factor productivity, Baumol’s effect, cost disease, gross value added Author’s e-mail kubablaha@seznam.cz Supervisor’s e-mail petr.pleticha@cerge-ei.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Blaha 11.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Blaha 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Blaha 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Pleticha, M.Sc. 522 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Schwarz 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 153 kB