velikost textu

Polská veřejná diplomacie a její proměny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polská veřejná diplomacie a její proměny
Název v angličtině:
Polish Public Diplomacy and its Transformations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Straka
Vedoucí:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Id práce:
203237
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná diplomacie, zahraniční politika, měkká moc, Polsko, kulturní diplomacie, historická diplomacie, nation branding, Právo a spravedlnost, Občanská platforma
Klíčová slova v angličtině:
public diplomacy, foreign policy, soft power, Poland, cultural diplomacy, historical diplomacy, nation branding, Law and Justice, Civic Platform
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je případovou studií zabývající se polskou veřejnou diplomacií jako nástrojem zahraniční politiky a jejími proměnami mezi roky 2005 a 2019. Uplatňování veřejné diplomacie je v polském případě ovlivněno dvěma zásadními faktory – velikostí státu, respektive jeho vlivu, a geografickým umístěním, které je spojeno s určitými společenskými, politickými a ekonomickými charakteristikami souvisejícími s historií země. Cílem práce je zjistit, na čem je polská diplomacie založena, jakým způsoben se v průběhu let proměnila a co to vypovídá o veřejné diplomacii jako nástroji zahraniční politiky státu a jejím možném ovlivnění domácími politickými aktéry. Mezi dvěma hlavními politickými stranami, které se od roku 2005 střídají u vlády, existuje výrazná štěpná linie a jejich preference v domácí i zahraniční politice se značně liší. Na základě výstupů polské veřejné diplomacie ve čtyřech oblastech – nation branding, kulturní diplomacii, historické diplomacii a užívaných komunikačních kanálech – a organizačním rámci je analyzováno propojení veřejné diplomacie a zahraniční politiky Polska a také strategie veřejné diplomacie s přihlédnutím ke střídání vládních stran.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is a case study focused on Polish public diplomacy as a tool of foreign policy and its changes between 2005 and 2019. The way how public diplomacy is exercised in the Polish case is significantly influenced by two factors – the size of the country or rather its influence and its geographic location, which is closely connected with particular societal, political and economic features with relation to the country’s history. The aim of the thesis is to find out what are the foundations of polish public diplomacy, how it has been changed within the studied period and what it tells us about public diplomacy as a tool of foreign policy and the possibility of domestic actors to influence it. There is a deep cleavage between the two main political parties, which have alternated in government since 2005, and their preferences in domestic and foreign policy. Based on the outputs of Polish public diplomacy in four spheres – nation branding, cultural diplomacy, historical diplomacy and communication channels – and in organizational framework, the thesis analyses the interconnection between public diplomacy and foreign policy and also the strategy of Polish public diplomacy, taking into account the alternation of governing parties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Straka 1021 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Straka 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Straka 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 152 kB