velikost textu

Ex-prisoners and the Labour Market in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ex-prisoners and the Labour Market in the Czech Republic
Název v češtině:
Ex-vězni na trhu práce v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Kantová
Vedoucí:
Mgr. Dominika Špolcová
Oponent:
PhDr. Martina Mysíková
Id práce:
203236
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
míra nezaměstnanosti, vězni, ex-vězni, míra recidivy, Česká republika, kraje
Klíčová slova v angličtině:
unemployment rate, prisoners, ex-prisoners, recidivism rate, Czech Republic, regions
Abstrakt:
Abstrakt Míra nezaměstnanosti je jedním z klíčových makroekonomických ukazatelů, co se prosperity státu týče. Cílem této studie je ukázat, jaký efekt na míru nezaměstnanosti mají propuštění vězni v době nízké míry nezaměstnanosti. Bodem zájmu jsou tedy osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a jejich integrace na trh práce. Tyto osoby většinou nejsou akceptovány společností a jsou diskriminovány ostatními, což většinou vyústí do znovu spáchání trestu a navrácení zpět do vězení. Aby se předešlo zmíněné recidivě, je důležité tyto osoby integrovat do společnosti. Bakalářská práce zkoumá efekt propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody na míru nezaměstnanosti a následně efekt míry nezaměstnanosti na míru recidivy těchto osob v České republice od roku 1992. Navíc je zkoumán efekt změny stavu počtu vězňů a míry nezaměstnanosti na míru recidivy skrze 13 kraji (ve Zlínském kraji se nevyskytují žádné věznice) pomocí měsíčních dat v období 2014-2018. Studie používá hlavně data ze statistických ročenek Vězeňské služby ČR. Dále používá také volně dostupná data z Českého statistického úřadu a Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou k nalezení hlavní makroekonomické ukazatele České republiky. Výsledky nevykazují výrazný efekt propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody na míru nezaměstnanosti. Nicméně ukázaly příznačný efekt na míru nezaměstnanosti a recidivy ze strany stále uvězněných osob. Dále bylo zjištěno, že míra recidivy je ovlivňována mírou nezaměstnanosti. Tento vliv byl nejvíce zpozorován ze zkoumání pomocí panelových dat.
Abstract v angličtině:
Abstract Unemployment rate is a key macroeconomic indicator of a state’s prosperity. This study aims to investigate the effect of ex-prisoners on unemployment rate at times of low rate of unemployment. The subjects of interest are those released from prison upon serving their sentence and their integration into the labour market. Currently, formerly incarcerated individuals are often socially rejected and discriminated by the public, which usually results in their return to prison. Thus, as a means to prevent recidivism, it is important to reintegrate them back into the society. In this vein, this study also examines the effect of unemployment rates and ex-prisoners on the recidivism rate in the Czech Republic in 1992 to 2018. For the 2014 to 2018 period, it further investigates this effect (i.e. of unemployment rates and ex-prisoners on recidivism rates) by month across 13 regions (there is no prison in the Zlín region). It uses the data provided by the Prison Services Yearbooks, as well as data from the Czech Statistical Office and the Integrated Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs for information specifically regarding the main macroeconomic indicators of the Czech Republic. The results of the various models run indicate no significant effect of released prisoners on unemployment rate. However, the prison population size (i.e. those not yet released) did show an effect on unemployment and recidivism rates. Results also indicate that the recidivism rate is affected by unemployment rate, with panel data analysis showing a higher and more reliable effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Kantová 771 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Kantová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Kantová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dominika Špolcová 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Mysíková 431 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB