velikost textu

Hnutí Vlajka pod vedením Jana Ryse Rozsévače

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hnutí Vlajka pod vedením Jana Ryse Rozsévače
Název v angličtině:
The Flag movement under the leadership of Jan Rys Rozsévač
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Posejpalová
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
203235
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá politickým hnutím Vlajka pod vedením Jana Ryse Rozsévače. Primárním cílem této práce je přiblížit a analyzovat hnutí Vlajka, které zasáhlo do politické sféry První a Druhé republiky a také Protektorátu Čechy a Morava. Větší důraz je však kladen na protektorátní období, jelikož Jan Rys se do vedení hnutí dostal až v dubnu roku 1939. Práce je zaměřena na ideologické proměny, základní programové body, radikalizaci a postupné kolaborantství Vlajky. Tyto proměny nastaly především pod vedením zmíněného Jana Ryse. Dílčím cílem práce je popis osobnosti tohoto antisemitského novináře a politika. Jsou zde zmíněny všechny aspekty Rysovy kariéry, ale především jeho postavení v hnutí Vlajka. Práce se věnuje konceptu teorie vůdcovství, který je pro tuto práci zvolen. Závěrečné kapitoly bakalářské práce jsou zaměřeny na soudní procesy s Janem Rysem, ale i na procesy s dalšími vlajkaři.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis examines the political movement Vlajka under the leadership of Jan Rys Rozsévač. Primary goal is set to describe and analyze the political movement Vlajka which had an impact on the political landscape of the First and Second republic and also on the Protectorate of Bohemia and Moravia. More emphasis is put on the Protectorate era, because at that time Jan Rys Rozsévač was the leader of this movement. His leadership began in April of 1939. Thesis is focused on the changes in ideology of political movement Vlajka, core points of their political opinions, radicalisation and graduall collaboration. Those changes happened mainly under the leadership of Jan Rys Rozsévač. Secondary goal of this thesis is to describe the persona of this antisemitic journalist and politician. In here you can find all aspects of his career, but the most important one is his position in the Vlajka movement. For this thesis was chosen the concept of the theory of leadership. Final chapters are focused on court trials with formentioned Jan Rys and also on some other members of the Vlajka movement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Posejpalová 778 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Posejpalová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Posejpalová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB