velikost textu

Proměny nizozemského populismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny nizozemského populismu
Název v angličtině:
Transformations of Dutch Populism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Počtová
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
Janusz Salamon, Ph.D.
Id práce:
203227
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Populismus, Nizozemsko, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet
Klíčová slova v angličtině:
Populism, Netherlands, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se věnuje v současnosti silně rezonujícímu tématu, populismu, konkrétně jeho proměnám v Nizozemsku, a to především od počátku milénia, jelikož to byla doba pro tamější populismus přelomová. Samotný pojem populismus má více interpretací, proto se první kapitola této práce věnuje jeho teoretickému vymezení. Další část práce už se zabývá samotnými aktéry nizozemského populismu, především pak Pimem Fortuynem a Geertem Wildersem. Kapitoly se věnují analýze těchto politiků, jejich projevům, ideologiím, kontroverzím a jejich následné komparaci. Cílem práce je zjistit a porovnat, co mají tito aktéři společného. Důraz je kladen především na jejich politická témata a projevy. Kromě komparace politiků je také cílem této práce zmapování postupného úspěchu populismu v Nizozemsku, který je tam od roku 2002 na vzestupu. Poslední část práce se věnuje dopadům a důvodům populismu na nizozemskou politiku jako takovou.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with a strongly resonating topic, populism, specifically with its changes in the Netherlands, especially since the beginning of the millennium, as it was a turning point for populism there. Populism itself has more interpretations, so the first chapter of this thesis deals with its theoretical definition. The next part of the thesis is dedicated to the actors of Dutch populism, especially to Pim Fortuyn and Geert Wilders. Therefore, the chapters deal with the analysis of these politicians, their manifestations, ideologies, controversies and their subsequent comparison. The aim of this thesis is to find out and compare what these actors have in common, the emphasis is put on their political topics and manifestations. In addition to comparison, the aim of this work is to map the gradual success of populism in the Netherlands, which has been on the rise since 2002. The last part of the thesis deals with the impacts of populism on Dutch politics as such.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Počtová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Počtová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Počtová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Janusz Salamon, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB