velikost textu

Politika legalizace marihuany v komparativní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika legalizace marihuany v komparativní perspektivě
Název v angličtině:
The Politics of Marijuana Legalisation in a Comparative Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vilém Strejček
Vedoucí:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
203226
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Legalizace; konopí; rekreační užívání; léčebné užívání; Česká republika; Nizozemí; Španělsko.
Klíčová slova v angličtině:
Legalisation; cannabis; recreational use; medical use; Czech Republic; Netherlands; Spain.
Abstrakt:
Anotace Tato práce se zabývá otázkou možnosti legalizace marihuany pro rekreační užívání v České republice s ohledem na zkušenosti ze dvou zahraničních států Evropské unie, kterými jsou Nizozemí a Španělsko. V první řadě je popsán samotný historický kontext užívání konopí a rozvedena minulá i současně platná legislativa v České republice, jež je následně doplněna o názory a postoje jednotlivých politických aktérů, odborné veřejnosti a dat z veřejných průzkumů. Ve druhé části je stručně nastíněný historický proces legalizace v Nizozemí a ve Španělsku, který je posléze doplněný o názory tamějších politických aktérů, odborníků a postoje veřejnosti k aktuální situaci a konkrétním problémům souvisejících s danou formou legalizace. V následném shrnutí je nejprve porovnán nizozemský a španělský model legalizace, poté jsou rovněž porovnány názory politických aktérů a odborníků napříč jednotlivými zeměmi a finálně je shrnutí zakončeno sumarizací dat z veřejných průzkumů. Údaje vyvstávající z předchozího shrnutí jsou nakonec uplatněny v samotném závěru práce, kde dochází k předložení konkrétních pozitivních a negativních argumentů vyplývajících z jednotlivých modelů legalizace a dochází rovněž k rozvedení určitých politických argumentů na základě dat získaných z veřejných průzkumů. V průběhu bakalářské práce je rovněž do určité míry souvisle pojednáváno o legalizaci konopí pro léčebné účely, která s tématem této práce úzce souvisí a které je doposud jedinou legální formou užívání konopí v České republice.
Abstract v angličtině:
Annotation This work focus on the issue of potential legalisation of marijuana for recreational use in Czech Republic in comparison with different experiences from two, foreign states of the European Union – Netherlands and Spain. The work begins with a description of a historical context of cannabis use that is subsequently followed by historic and actual state of legislation in Czech Republic. The chapter regarding the situation in Czech Republic is furthermore composed of different opinions of relevant political parties, experts and public opinion polls. The second part is addressing the historical process and actual state of legalisation in Netherlands and Spain that is afterwards also accompanied by the opinions of political parties, experts and public opinion polls, which are focused on actual problems considering the specific type of legalisation in both countries. This chapter is followed-up by a comparison of the Spanish and Dutch model of legalisation and by general summarization of different political and expert opinions across the chosen countries accompanied by the information from the public opinion polls. All the data from the previous chapter are afterwards applied in the final summary of this work, where the comparison of positive and negative aspects of both models are made. In the conclusion, some political arguments are also addressed and they are described in connection with the information found in the public opinion polls. Every chapter in this work is also considering the present state of medical marijuana use since this issue is closely connected to the recreational use itself and medical cannabis is the first and only type of legal cannabis consumption that can be currently encountered in Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vilém Strejček 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vilém Strejček 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vilém Strejček 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 678 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB