velikost textu

Migračná politika štátov Vyšehradskej štvorky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migračná politika štátov Vyšehradskej štvorky
Název v češtině:
Migrační politika států Vyšehradské Čtyřky
Název v angličtině:
Migration Policy of the Visegrad Group
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alexandra Visnerová
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
203225
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca s názvom „ Migračná politika štátov Vyšehradskej štvorky “ skúma a podrobne popisuje vývoj a stratégie migračných politík štátov Vyšehradskej skupiny, teda Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska a ich adaptáciu počas migračnej krízy v roku 2015. Štáty vstúpili do Európskej únie v roku 2004 a tým sa zaviazali dodržiavať a akceptovať záväzky vyplývajúce z členstva. V otázke povinných kvót zaujali štáty V4 kolektívne stanovisko a kvóty odmietli, čo malo za dôsledok rozdelenie Európskej únie na dva tábory. V spoločnosti sa začali šíriť anti- imigrantské nálady a subjekty začali pozerať na národné záujmy a zachovanie bezpečnosti. Cieľom práce je priblížiť postoje popredných štátnych predstaviteľov štátov V4 na krízu a najmä na zavedenie povinných kvót na relokáciu migrantov medzi členské štáty. Práca sa prostredníctvom komparácie migračných politík, štatistík ilegálnej migrácie a oficiálnych vyjadrení pokúša priniesť ucelené stanovisko Vyšehradskej štvorky vo vzťahu ku kríze, žiadateľom o azyl, ostatným členským štátom a Európskej únii.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis entitled "Migration Policy of the Visegrad Group" explores and describes in detail the development and strategies of migration policies of the Visegrad Group countries, i.e. the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland and their adaptation during the migration crisis in 2015. States joined the European Union in 2004 and thereby committed to follow and accept membership obligations. On compulsory quotas, V4 states have taken a collective stand and rejected them, resulting in the European Union being divided into two groups. Anti- immigrant sentiments began to spread in the society, and entities began to look at national interests and security in a first place. The aim of the thesis is to bring the attitudes of the leading V4 state representatives to the crisis and in particular, to introduce their approach to mandatory quotas for the relocation of migrants among the Member States. Working through a comparison of migration policies, illegal migration statistics and official statements, the thesis seeks to bring a comprehensive view of the Visegrad Four in relation to the crisis, asylum seekers, other Member States and the European Union itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexandra Visnerová 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexandra Visnerová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexandra Visnerová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 764 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 152 kB