velikost textu

Srovnání francouzského hnutí La République En Marche! a českého hnutí ANO 2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání francouzského hnutí La République En Marche! a českého hnutí ANO 2011
Název v angličtině:
Comparison of the French Movement La République en Marche en the Czech Movement ANO 2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renáta Matoušková
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniel Šárovec
Id práce:
203224
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
La République En Marche!, ANO 2011, politické strany, politická hnutí financování politických stran, volební program, volby 2017, Andrej Babiš, Emmanuel Macron, organizace politické strany, politický leadership
Klíčová slova v angličtině:
La République En Marche!, ANO 2011, political parties, political movements funding of political parties, programme for elections, elections 2017, Andrej Babiš, Emmanuel Macron, political party organization, political leadership
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se věnuje komparativní analýze dvou evropských hnutí, francouzského hnutí La République En Marche a českého hnutí ANO 2011, kterým se v roce 2017 podařilo vyhrát volby do horních komor parlamentů. Oba subjekty se reprezentují jako proevropská, centristická hnutí, která usilují o přízeň všech občanů nehledě na jejich ideologická přesvědčení. Práce se tak bude zabývat podobnostmi a odlišnostmi hnutí v rámci jejich vzniku a následného vývoje, struktury stranické organizace, programu pro volby v roce 2017 a marketingu během kampaní společně s financováním a rolí zakladatelů uvnitř hnutí. Na základě jednotlivých poznatků pak proběhne srovnávací analýza. Během analýzy je důležité zohlednit legislativní a politické systémy v obou zemích, které mohou mít zásadní vliv na chování a strukturu hnutí. Závěr práce pak nabídne finální analýzu jednotlivých výzkumů, které buď potvrdí nebo vyvrátí hypotézu práce.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with a comparative analysis of two European movements, the French movement La République En Marche and the Czech movement ANO 2011, which in 2017 won the elections to the upper chambers of parliaments. Both entities present themselves as pro-European, centrist movements that seek the favor of all citizens regardless of their ideological beliefs. The work will deal with similarities and differences in movements in terms of their emergence and subsequent development, party organization structure, program for elections in 2017 and marketing during campaigns along with funding and the role of founders within movements. On the basis of obtained information, a comparative analysis will be carried out,. During the analysis, it is important to take into account the legislative and political systems in both countries, which can have a major impact on the behavior and structure of movements. The conclusion of the thesis then offers a final analysis of individual researches that either confirm or refute the thesis-hypothesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renáta Matoušková 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renáta Matoušková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renáta Matoušková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Šárovec 457 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB