velikost textu

Proměny každodennosti se zánikem letiště "Korea" v Žatci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny každodennosti se zánikem letiště "Korea" v Žatci
Název v angličtině:
Changes in everyday life, in connection with changes of military airport "Korea"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Damián Kovanda
Vedoucí:
Jakub Grygar, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Šárka Tesařová
Id práce:
203212
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
každodennost, transformace, materiální kultura, sociální paměť, letiště "Korea"
Klíčová slova v angličtině:
everyday life, transformation, material culture, social memory, airport "Korea"
Abstrakt:
Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak proměňoval každodenní život bývalých zaměstnanců z vojenského letiště v Žatci, nazývaného „Korea“. Práce se soustředí na jednotlivé výpovědi těchto lidí a sleduje proměny v interpretacích vlastního života v kontextu změn, které potkaly objekt letiště „Korea“. Také ukazuje, jakým způsobem se proměňovaly běžné životy lidí, v závislosti na změnách jejich každodenního světa, do kterého byli situováni. Dále sleduje životní strategie a způsoby, kterými tito lidé disponovali při aklimatizaci na nový život a při utváření své nové životní dráhy. A v neposlední řadě, tato práce poukazuje na to, jak vypadá každodenní život těchto lidí i každodenní život v žateckém regionu dnes. Výzkum každodennosti, který v rámci této práce provádím, vychází z teoretických konceptů fenomenologické sociologie Alfreda Schütze. Každodennost v této oblasti zkoumám skrze konceptuální rozšíření o materiální kulturu, kolektivní paměť a sociální identity. Proměny každodennosti sleduji nejen prostřednictvím rozhovorů s informátory, ale také analýzou Žateckého týdeníku. Závěry této práce předkládají, jaké změny potkaly každodennost v okolí letiště „Korea“. Tyto změny jsou vysvětlovány interpretacemi samotných informátorů, a zároveň i výroky regionálního tisku. 1
Abstract v angličtině:
Annotation: The aim of this bachelor thesis is to find out, how has changed the daily life of the former employees of the Žatec military airport, called „Korea“. The thesis focuses on the testimonies and changes in the interpretations of the livelihood of the former Žatec „Korea“ Airport employees in the context of the changes that have affected the airport building. The thesis also follows the life strategies and coping ways, which did these people had at their disposal, in order to acclimatize to a new way of life and in shaping of their new life path. The scope of the thesis is also extended by the summary of how does the daily life of the former employees from this airport in the Žatec region looks like today. Research of everyday life, which I cocnlude during this work, arise from theoretical concepts of phenomenological sociology, presented by Alfred Schütz. I examine everyday life in this region through extension of this concept by elements of material culture, colective memory and social identity. Everyday life changes are observed through interview with informants, but also through analysis of Žatec weekly press. The conclusions of this thesis submits, what are the changes that happened to the everyday life around „Korea“ Airport. These changes are explained by interpretations of informants, but also by the statements of regional press. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Damián Kovanda 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Damián Kovanda 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Damián Kovanda 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Damián Kovanda 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jakub Grygar, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Tesařová 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB