text size

Logopedická intervence v mateřských školách v okrese Havlíčkův Brod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Logopedická intervence v mateřských školách v okrese Havlíčkův Brod
Titile (in english):
Speech and language therapy in infant school in district of Havlíčkům Brod
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Gabriela Klofáčová
Supervisor:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Thesis Id:
203206
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
28/05/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, dítě v mateřské škole
Keywords:
Speech development, communication disorder, logopaedic intervention, preschool child
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena speciálně pedagogicky. Zabývá se logopedickou intervencí v mateřských školách. První kapitola je věnována vývoji řeči běžného dítěte, poruchám řeči, jejich klasifikaci, etiologii a prevenci. Druhá kapitola vymezuje pojem logopedická intervence, je zaměřena na popis logopedické diagnostiky a logopedické terapie a popisuje možnosti poskytování logopedické intervence v jednotlivých rezortech. Třetí kapitola je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku v mateřských školách obecně, popisuje logopedickou prevence a dále analyzuje poznatky ohledně rozvoje komunikačních schopností zkoumaných mateřských škol z rozhovoru s ředitelkou a z internetových stránek. Praktická část obsahuje výzkum, který je kvalitativního charakteru a obsahuje tři případové studie dětí s narušenou komunikační schopností. Případové studie jsou zaměřeny na úroveň komunikace v době nástupu do mateřské školy, na současnou úroveň komunikace, na metody používané k rozvoji komunikace a na spolupráci rodiny s mateřskou školou. KLÍČOVÁ SLOVA vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, dítě v mateřské škole
Abstract:
ABSTRACT The bachelor thesis is focused on special pedagogics. It is specialised in logopaedic intervention in kindergartens. First chapter is focused on children speech development, speech defects and its qualification, aetiology and prevention. Second chapter defines logopaedic intervention, focuses on description of logopaedic diagnostics and logopaedic therapy and describes options for providing logopaedic intervention in certain resorts in the Czech Republic. Third chapter is specialising in development of communication skills for preschool children and for kindergartens in general. It is followed by description of logopaedic prevention and analyse of findings about communication skills development of researched kindergartens from the interview with its headmaster and from internet research. Practical part of the bachelor thesis contains qualitative research about three case studies each of them about a child with a communication disorder. Case studies are focused on a level of communication during applying to a kindergarten and then to a current level of communication, as well as methods used for developing the communication skills and collaboration between family and the kindergarten. KEYWORDS Speech development, communication disorder, logopaedic intervention, preschool child
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Gabriela Klofáčová 530 kB
Download Abstract in czech Bc. Gabriela Klofáčová 83 kB
Download Abstract in english Bc. Gabriela Klofáčová 81 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.27 MB
Download Opponent's review Mgr. Ing. Jana Horynová 777 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB