velikost textu

Logopedická intervence v mateřských školách v okrese Havlíčkův Brod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Logopedická intervence v mateřských školách v okrese Havlíčkův Brod
Název v angličtině:
Speech and language therapy in infant school in district of Havlíčkům Brod
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Klofáčová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
203206
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, dítě v mateřské škole
Klíčová slova v angličtině:
Speech development, communication disorder, logopaedic intervention, preschool child
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena speciálně pedagogicky. Zabývá se logopedickou intervencí v mateřských školách. První kapitola je věnována vývoji řeči běžného dítěte, poruchám řeči, jejich klasifikaci, etiologii a prevenci. Druhá kapitola vymezuje pojem logopedická intervence, je zaměřena na popis logopedické diagnostiky a logopedické terapie a popisuje možnosti poskytování logopedické intervence v jednotlivých rezortech. Třetí kapitola je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku v mateřských školách obecně, popisuje logopedickou prevence a dále analyzuje poznatky ohledně rozvoje komunikačních schopností zkoumaných mateřských škol z rozhovoru s ředitelkou a z internetových stránek. Praktická část obsahuje výzkum, který je kvalitativního charakteru a obsahuje tři případové studie dětí s narušenou komunikační schopností. Případové studie jsou zaměřeny na úroveň komunikace v době nástupu do mateřské školy, na současnou úroveň komunikace, na metody používané k rozvoji komunikace a na spolupráci rodiny s mateřskou školou. KLÍČOVÁ SLOVA vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, dítě v mateřské škole
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis is focused on special pedagogics. It is specialised in logopaedic intervention in kindergartens. First chapter is focused on children speech development, speech defects and its qualification, aetiology and prevention. Second chapter defines logopaedic intervention, focuses on description of logopaedic diagnostics and logopaedic therapy and describes options for providing logopaedic intervention in certain resorts in the Czech Republic. Third chapter is specialising in development of communication skills for preschool children and for kindergartens in general. It is followed by description of logopaedic prevention and analyse of findings about communication skills development of researched kindergartens from the interview with its headmaster and from internet research. Practical part of the bachelor thesis contains qualitative research about three case studies each of them about a child with a communication disorder. Case studies are focused on a level of communication during applying to a kindergarten and then to a current level of communication, as well as methods used for developing the communication skills and collaboration between family and the kindergarten. KEYWORDS Speech development, communication disorder, logopaedic intervention, preschool child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Klofáčová 530 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Klofáčová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Klofáčová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 777 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB