velikost textu

Vznik Televize Seznam - Nový distribuční kanál internetového média

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik Televize Seznam - Nový distribuční kanál internetového média
Název v angličtině:
Starting Televize Seznam - A new internet media distribution channel
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Šťastná
Vedoucí:
Mgr. Jan Miessler
Oponent:
Mgr. MgA. Petr Horký
Id práce:
203202
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nová média, mediální konvergence, participace, konvergentní kultura, vývojové trendy médií, online média, televize
Klíčová slova v angličtině:
New media, media convergence, participation, convergence culture, trends of media evolution, online media, television
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem Vznik Televize Seznam – Nový distribuční kanál internetového média se věnuje nově vzniklé televizní stanici společnosti Seznam.cz, která byla spuštěna v roce 2018. Vstup čistě internetového média do oblasti celoplošného televizního vysílání je nejen v České republice nestandardní. V době rozmachu digitálních technologií bývá postup expanze médií ve většině případů opačný. Častěji se setkáváme s případem, kdy televizní stanice spouští své webové verze a sociální sítě, na kterých následně poskytují obsah shodný, jako ve vysílání, nebo jej nějakým způsobem obohacují. Seznam.cz svůj internetový obsah naopak přesunul do televizního prostředí. S technologickým pokrokem, především díky síťovým médiím, dochází ke stírání rozdílů mezi jednotlivými typy médií, změnám v mediální produkci, ale také v oblasti mediálních profesí. V době, kdy je každý prostřednictvím mobilního telefonu téměř nepřetržitě online, je pro mediální společnosti důležité nabízet uživatelům pestřejší obsah kdykoli a kdekoli. Jejich publika doznala významných změn především kvůli přístupnosti internetu. Uživatel si může vybírat co bude konzumovat a kdy. Navíc může s mediálními obsahy interagovat nebo je dokonce produkovat. Práce se zamýšlí nad tím, proč se společnost Seznam.cz vydala směrem tzv. starého média v době, kdy je televize podle některých laických odhadů na cestě k zániku. Zodpovídá otázku, zda se jedná ze strany české internetové jedničky o nestandardní krok, nebo tento proces kopíruje novodobé konvergentní teorie.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis called Starting Televize Seznam – A New Internet Media Distribution Channel is dedicated to the newly established TV channel which was launched in 2018 by Czech internet company Seznam.cz. The entrance of internet company to the field of television broadcasting is not very usual. In the age of digital technology boom, the process of media expansion is in most cases opposite. More often, TV stations launch their web versions and social networks on which they provide content that is the same as in broadcasting or in some way enriched. This results in the media convergence, changes in media production and also in media professions. At present everyone is online almost continuously on a mobile phone, it is more important for media companies to offer users more diverse content anytime, anywhere. The audiences have undergone significant changes mainly due to a network media. The users can choose what to watch or read anytime in the day. In addition they can interact with the content or even produce it. The thesis reflects on why Seznam.cz launched the so-called old media, when according to some lay estimates the television will soon cease to exist. It answers the question of whether this is an unusual step took by the Czech internet leader, or if it complies with the modern convergence theories.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Šťastná 4.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Šťastná 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Šťastná 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Miessler 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Petr Horký 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB