velikost textu

Využití dětské zkušenosti s médii ve formální výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití dětské zkušenosti s médii ve formální výchově
Název v angličtině:
Using children´s media experience in formal media education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Brožová
Vedoucí:
Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE
Oponent:
Mgr. Radim Wolák
Id práce:
203193
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální výchova, tweenager, mediální gramotnost, mediální zkušenost, vliv médií, průřezové téma, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program, formální a neformální mediální výchova.
Klíčová slova v angličtině:
Media education, tweenager, media literacy, media experience, cross-curricular subject, media influence, Framework Educational Program for Primary Education, School Educational Program, Formal and Informal Media Education.
Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je mediální výchova pro tweenagery propojující jejich vlastní neformální mediální zkušenost s formální výukou o médiích. Cílem práce je definovat teoretický základ, ale i navrhnout praktická doporučení týkající se mediální výchovy pro tweenagery, která by ve své činnosti mohli aplikovat jak rodiče v neformální mediální výchově, tak pedagogové ve formálním prostředí školy. Bakalářská práce se ve dvou částech, teoretické a praktické, zabývá interdisciplinárním zkoumáním mediální výchovy v kontextu mediální zkušenosti tweenagerů a způsobu, jakým se příslušníci této věkové skupiny o médiích učí v prostředí školy, domova i ve volném čase. Cílem práce je zjistit, jak tweenageři rozumějí médiím, jakým způsobem, kde a s kým s nimi přicházejí do kontaktu; jak média užívají, jak je vnímají a vytvářejí a jaké osobní a vzdělávací zkušenosti, hrozby i benefity s nimi mají spojené. Teoretická část vychází z odborné literatury a snaží se nahlédnout do oblastí, jakými jsou například vztah formální i neformální mediální výchovy a mediální gramotnosti, způsob realizace mediální výchovy v českém prostředí, proměňující se podoba dětství, dětská kultura, mediální zkušenost tweenagerů i pozitivní a negativní vlivy médií na dětské recipienty. Praktická část vznikla na základě výzkumu provedeného v páté třídě plzeňské základní školy. Jednalo se o participační kvalitativní výzkum, jehož průběh byl přizpůsoben věku dětí, neboť informace byly získávány za použití kreativních metod. Hlavním zjištěním bylo, že se tweenageři s médii doma i ve škole setkali – ale zatímco v neformálním prostředí jim čas strávený s médii přinášel zábavu i poučení a jejich dovednosti se rozvíjely a zdokonalovaly, formální mediální výchova na tento vývoj nereagovala a nepracovala s dětskou neformální mediální zkušeností. Tento poznatek byl spolu s dalšími zjištěními využit k formulování teoretických závěrů i praktických doporučení pro mediální výchovu v obou zmíněných prostředích tak, aby mohlo docházet k jejich účinnému propojování.
Abstract v angličtině:
The topic of the Bachelor thesis is media education for tweeners. The aim of this thesis is to define the theoretical basis as well as practical recommendations for tweenager media education, which can be applied in both, formal media education by teachers at schools and informal media education by parents at home. This Bachelor thesis has two parts, theoretical and practical, and deals with an interdisciplinary examining of media education in the context of media experience and the way tweenaregs come acroos media at school, at home and in third spaces (in their free time). The aim of this work is to find out how the tweenagers undrestand the media; in what way, where and with whom they come across media; how the media are used by them, how the media are perceived and which personal and educational experiences, risks and benefits the tweenagres associate with media. The theoretical part of the work gathers the information from literature and tries to insight into the field of formal and informal media education and media literacy, the way of realising media education in the Czech Republic, changing form of childhood, children's culture, tweenagers´ media experience and positive or negative influence of media. The practical part is based on research proved in the fifth grade of elementary school in Pilsen. The participatory qualitative research was adapted to the age of children and information was obtained by use of creative methods. The main finding was that tweenagers had met the media at home and at school – but while in the informal environment the time spent with the media had brought them fun and their skills grew at a significant pace, formal media education had not responded to these developments and had not worked with informal media experiences. This knowledge and other findings, have been used to formulate theoretical conclusions and practical recommendations for media education in both these environments so that they can be effectively linked.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Brožová 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Brožová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Brožová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radim Wolák 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB