velikost textu

Rozvoj hmatového vnímání u těžce slabozrakých a nevidomých dětí předškolního věku - Tactual Profile

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj hmatového vnímání u těžce slabozrakých a nevidomých dětí předškolního věku - Tactual Profile
Název v angličtině:
Development of tactual perception for preschool children with severe visual impairment and blind - Tactual Profile
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Košíková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
203181
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hmatové vnímání, test Tactual Profile, diagnostika, zrakové postižení, předškolní věk
Klíčová slova v angličtině:
Tactile development, Tactual Profile test, diagnostics, visual impairment, pre-school age
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let. Hmatové vnímáno je posuzováno prostřednictvím testu Tactual Profile. Úvod práce se stručně věnuje problematice zrakového vnímání, specifikům vývoje dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku, hmatovému vnímání a dalším kompenzačním smyslům a v dále také významu hry v předškolním období. Druhá část práce je věnována samotnému testu Tactual Profile a jeho popsání. Následující část práce se věnuje samotnému výzkumnému šetření, jehož výzkumnou metodou byl již zmíněný zahraniční nestandardizovaný test Tactual Profile. Test nebo spíše pozorovací nástroj slouží k diagnostice stupně rozvoje hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí nevidomých. Jeho prostřednictvím lze zjistit stav hmatového vnímání u konkrétního dítěte a stanovit oblasti, které ve kterých mají děti obtíže nebo naopak ve kterých vynikají. Cílem výzkumného šetření je zjistit využitelnost testu u cílové skupiny a jeho další využití ve speciálně pedagogické praxi. Dále je práce věnována zjištěním, zda na základě výsledků lze stanovit plán pro podporu rozvoje hmatového vnímání. Závěrem jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření formou zpráv z vyšetření testem Tactual Profil jejichž součástí je vždy závěr s doporučením a dalšími návrhy pro speciálně pedagogickou podporu. KLÍČOVÁ SLOVA Hmatové vnímání, test Tactual Profile, diagnostika, zrakové postižení, předškolní věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis addresses the topic of tactile perception examined in the cases of children with severe visual impairment as well as in the cases of blind children aged from three to six years. Tactile perception is assessed by the Tactual Profile test. The introduction of this thesis briefly summarizes the issue of visual perception, specifics of development of a pre-school child with a visual impairment, tactile perception and other compensating senses, and the importance of play in the pre-school period. The second part of this thesis is focused on the Tactual Profile test and its description. The following part is dedicated to research based on applying the aforementioned method of the non- standardized Tactual Profile test. The test, or more precisely the testing tool, is used for diagnosing the level of tactile development among children with severe visual impairment and among blind children. The test results provide the possibility to assess the status of tactile perception of the specific child and determine areas which are challenging for the child as well as areas in which the stated child excels. The goal of this research was to ascertain the applicability of the test regarding the target group and examine its potential utilization in the special education practice. The research also tried to answer the question of whether the test results could be used to establish a plan for support of tactile development. The closing part of this thesis informs the reader about the results of the research in the form of reports from the Tactual Profile test examinations. An integral component of the test reports is always a conclusion with a recommended course of further action and suggestions for additional support by special education. KEYWORDS Tactile development, Tactual Profile test, diagnostics, visual impairment, pre-school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Košíková 949 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Košíková 10.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Košíková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Košíková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 153 kB