velikost textu

Mediálna reprezentácia súčasných politických líderiek a gender diskurz v online prostredí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediálna reprezentácia súčasných politických líderiek a gender diskurz v online prostredí
Název v češtině:
Mediální reprezentace současných politických leaderek a gender diskurze v online prostředí
Název v angličtině:
Media representation of current female political readers and gender discourse in online enviroment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucia Blažiová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
Irena Reifová
Id práce:
203176
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
feminizmus, gender diskurz, mediálna reprezentácia, politické líderky, Facebook, online diskusie
Klíčová slova v angličtině:
feminism, gender discourse, media representation, female politic leaders, Facebook, online discussion
Abstrakt:
Abstrakt Kvantitatívna a kvalitatívna analýza toho, ako vyzerá mediálna reprezentácia politických líderiek v článkoch publikovaných na facebookových stránkach a akú podobu má diskusia užívateľov pod danými článkami nám vytvára pomerne komplexný obraz o diskurze na tému pôsobenia žien na najvyšších politických pozíciách v online prostredí. Napriek tomu, že gender sa nejaví ako jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich tón analyzovaných textov, v článkoch aj príspevkoch je možné identifikovať niekoľko tendencií, ktoré s genderom súvisia. Okrem pozitívneho hodnotenia politických aktivít a postojov, pri ktorom boli vyzdvihnuté vlastnosti stereotypne spojené so ženami (trpezlivosť, kompromis apod.), sú články a príspevky negatívne. V článkoch boli identifikované ďalšie spôsoby, ktoré médiá používajú v rámci reprezentácie političiek * zobrazovanie sily a slabosti (pričom na príliš veľká sily je zobrazovaná negatívne); spájanie žien s emóciami (oba extrémy – absencia i precitlivelosť * sú zobrazované negatívne); a témy súvisiace so súkromím, ako napr. rodina, móda, koníčky (žena, ktorá sa o tieto oblasti nezaujíma, a tým nespadá do stereotypnej predstavy ženy, je opäť zobrazovaná negatívne). Z príspevkov v online diskusii bolo zistené, že ženy vykazujú vyššiu mieru negatívnych príspevkov voči političkám, čo môžeme chápať ako výraz neexistencie solidarity medzi ženami. Vulgárne vyjadrenia a negatívne príspevky s narážkami na výzor a bezdetnosť boli identifikované ako časté príčiny negatívneho tónu príspevku, tzn. podobne ako v článkoch, sa nespĺňanie stereotypných predstáv o ženách premieta do negatívneho tónu.
Abstract v angličtině:
Abstract The quantitative and qualitative analysis of the media representation of political leaders in the articles published on the Facebook pages and of the form of discussion under the articles creates fairly comprehensive picture of the discourse on the issue of women at the top political positions in the online environment. Although gender does not appear to be one of the most important factors influencing the tone of the analyzed texts, it is possible to identify several tendencies that are related to gender in both articles and comments. Except for positive tone when evaluating political actions and opinions of female politician, which highlighted the stereotypical characteristics of women (patience, compromise, etc.), articles and comments are negative. Other identified forms of media representation of female politicians were usage of images of power and weaknesses (female too strong is associated with negative tone); associating women with emotions (both extremes - absence of emotions and over-emotionality * are associated with negative tone); and using privacy-related topics such as family, fashion, hobbies (a woman who is not interested in these areas, and thus does not fall into the stereotypical image of a woman, is again depicted negatively). Analysis of the comments in the online discussion found that women show a higher rate of negative tone in their comments towards female politicians, which can be interpreted as lack of solidarity among women. Vulgar expressions and negative comments related to appearance and childlessness have been identified as frequent causes of negative tone. In conclusion, the non-fulfillment of stereotypical ideas about women is reflected in the negative tone of user’s comments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucia Blažiová 2.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucia Blažiová 500 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucia Blažiová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucia Blažiová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Irena Reifová 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB