velikost textu

Pohyb dětí předškolního věku při volné hře v prostředí mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohyb dětí předškolního věku při volné hře v prostředí mateřské školy
Název v angličtině:
Movement activities of pre-school children in free playing in kindergarten
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Klímová
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
203169
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (N PPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pohyb, předškolní dítě, volná hra.
Klíčová slova v angličtině:
Movement activities, preschool child, free playing.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pohybu dětí předškolního věku při volné hře v mateřské škole. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké jsou ve vybraných mateřských školách podmínky pro pohyb ve volné hře a pomocí experimentu stanovit, zda upravené podmínky zvýší pohybovou aktivitu dětí a zároveň udrží potřebnou míru bezpečnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika dítěte předškolního věku, potřeba a důležitost pohybu v tomto věku, definice a typy her a nakonec problematika podmínek ve třídě mateřské školy při pohybu ve volné hře. Pro praktickou část byly zvoleny tři metody. Těmi jsou pozorování ranní volné hry ve čtyřech mateřských školách, dotazník s učitelkami z těchto mateřských škol a experimentální ověření nabídky tří pomůcek k volné hře s jednou skupinou dětí. Výsledky diplomové práce ukazují, že volný pohyb dětí v prostorách běžných mateřských škol dle učitelek komplikují především velikosti prostorů tříd a počet dětí ve třídách. Bohužel tak při mém pozorování v 75 % případů nebyl umožněn dětem spontánní pohyb v prostorách třídy. Z pozorování a odpovědí učitelek také vyplynulo, že žádoucí je rozdělení třídy pro klidové aktivity a pro ty pohybové, což ale není běžnou praxí. Pro bezpečnou podporu pohybových činností dětí, je též vhodné využití různých pomůcek pro pohyb. Poslední a neméně důležitou věcí, která slouží k bezpečnému pohybu v prostředí mateřské školy je nastavení jasných pravidel učitelkou a pečlivý dohled nad jejich dodržováním. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, hra, volná hra, pohyb, mateřská škola, podmínky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of movement of pre-school children in free play in kindergarten. The main goal was find whitch conditions are in chosen kindergarten in free play and by experiment find that modify conditions intensify movement but keep safety in kindergarten. The thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical part describes the characteristic of pre-school child, the need and importance of movement at this age, the definition and types of games and finally the problém of free-play conditions in kindergarten. For the practical part ithree methods were chosen. These include observing morning free play in four kindegartens, questionnaire for teachers from these kindergartens and experimentally checkiing the availability of three aids with one group od children in free play. The results of the diploma thesis show that the free movement of children in normal kindergarten according to the teachers complicates mainly the size of classroom spaces and the number of children in the classroom. Unfortunately during my observation in 75 % of cases children were not allowed to spontaneously move in classroom. Observation and results of questionnaire showed that the division of the class for rest activities and movement is desirable but this is not a common practice. I tis also appropriate to use various motion aids to safety support the movement of children. The las and no less important hing for safe movement in the kindergarten is setting clear rules from the teacher and careful supervision of their observance. KEYWORDS pre-school children, game, free play, movement, kindergarten, conditions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Klímová 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Klímová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Klímová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB