velikost textu

Sociologické aspekty umělé inteligence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociologické aspekty umělé inteligence
Název v angličtině:
Sociological Aspects of Aritificial Intelligence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Zálešák
Vedoucí:
Mgr. Jiří Bureš
Oponent:
Mgr. Martin Tremčinský
Id práce:
203162
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Umělá inteligence, automatizace, průmysl 4.0, společnost 4.0, technologie, digitální sociologie, AI, strojové učení, hluboké učení
Klíčová slova v angličtině:
Artificial intelligence, automatization, industry 4.0, society 4.0, technology, digital sociology, AI, machine learning, deep learning
Abstrakt:
Anotace Tato práce je přehledovou studií literatury, která má za cíl představit téma umělé inteligence (AI) jako sociologicky relevantní a plodné pro další výzkum. Proto má práce tři kapitoly, které společně tvoří základ pro pochopení různých aspektů tématu. První kapitola se zabývá technickou stránkou AI na základě technické literatury. Tato literatura je za prvé důležitá pro pochopení příčin nebývalého nárustu zájmu o AI v několika posledních letech. Za druhé je také důležitá pro pochopení fungování současné AI a jejích slabých a silných stránek v dalších kapitolách. Druhá kapitola představuje přehled sociologicky relevantních prací autorů, kteří se různým aspektům AI a jejím sociálním dopadům věnují. Z tohoto přehledu jsou vybrány práce čtyř autorů, jako příklady šíře možností nahlížení na AI a také jako zdroje pro další diskuzi. Poslední třetí kapitola představuje skrze oborovou literaturu příklady dvou ze široké řady oblastí, kde existují snahy AI v současné době aplikovat. Tato kapitola vyvažuje předchozí teoretické kapitoly pohledem na situaci v oblastech medicíny a transportu, a aplikuje poznatky z předchozích dvou kapitol. Výsledkem práce je jakýsi průvodce tématem sociologických aspektů AI pro sociology, které oblast AI zajímá nebo by ji chtěli dále zkoumat. Je to zároveň také argument pro to, proč může být AI vůbec zajímavý jev k sociologickému zkoumání.
Abstract v angličtině:
Annotation This text is a literature review with the goal of introducing the topic of artificial intelligence (AI) as a sociologically relevant phenomenon to research. The text has three chapters that together form a basic platform to understand many different aspects of the topic. The first chapter is concerned with the technical aspects of AI and is based on technical literature. These aspects are important for understanding of the current surge of interest in AI that has arisen in the recent years. The technical aspects also help us understand the strengths and weaknesses of AI by understanding its inner workings. The second chapter introduces an overview of sociologically relevant works of authors dealing with the social effects and other aspects of AI. Works of four of these authors are chosen as examples of the breadth of possible ways of looking at AI and as sources for further understanding. The third chapter chooses two examples from the vast amount of areas of application AI in the real world to deepen the overall understanding. This chapter balances out the previous more theoretical chapters by looking at the state of the art in the fields of medicine and transportation and applies knowledge acquired in the previous chapters. The output of the text is a sort of introductory guide through the topic of sociological aspects of AI for those sociologists who are interested in AI or would wish to conduct further research. It is at the same time conceived as an argument why AI can be an interesting focus of sociological research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Zálešák 544 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Zálešák 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Zálešák 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Bureš 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Tremčinský 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB