velikost textu

The Trump Sentiment: The Effect of News on the US Stock Market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Trump Sentiment: The Effect of News on the US Stock Market
Název v češtině:
Trump sentiment: Dopad novinek v médiích na finanční trh Spojených států
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Pinteková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kukačka
Oponent:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Id práce:
203160
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
výkonnost na akciovém trhu, Trump, sentiment, behaviorální finance, zpracování přirozeného jazyka
Klíčová slova v angličtině:
stock market performance, Trump, sentiment, behavioural finance, natural language processing
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá jak je americká ekonomika ovlivněna tržním sentimentem, který vzniká kvůli zprávám o konání a rozhodnutích amerického prezidenta Donalda Trumpa. Novinové články, na základě kterých je vytvořena proměnná sentimentu pomocí metod zpracování přirozeného jazyka, jsou získány z Reuters pro období od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018. V prvním kroku je zkoumán vliv Trumpova sentimentu na výnosy indexu S&P 500. Výsledky ukazují pozitivní a statisticky signifikantní efekt sentimentu z předchozího dne na dnešní výnos S&P 500 Indexu. Dále je nalezen i statisticky signifikantní efekt sentimentu před týdnem, jeho efekt je však negativní. Tento výsledek značí, že na trhu existuje prvotní přehnaná reakce, která je později následována korekcí zpět k střední hodnotě. Takový výsledek je konzistentní s poznatky oblasti behaviorálních financí, dle které má psychologie investorů vliv na investiční rozhodování. Ve druhém kroku je zkoumán vliv sentimentu na výkonnost jednotlivých odvětví americké ekonomiky, která je měřena výnosy sektorových indexů S&P 500. Statisticky signifikantní efekt sentimentu je nalezen v případě energetického, fi­ nančního a průmyslového sektoru, stejně jako u sektorů materiálů, informačních technologií a sektoru cyklického spotřebního zboží a služeb. Na druhé straně, sektor necyklicého zboží a služeb, sektor veřejných služeb, telekomunikační a nemovitostní sektor nebyly dle výsledků signifikantně ovlivněny Trumpovým sentimentem během analyzovaného období. Klasifikace JEL C3, G41 Klíčová slova výkonnost na akciovém trhu, Trump, sen­ timent, behaviorální finance, zpracování přirozeného jazyka E-mail autora aneta. pintekovaSgmail. com E-mail vedoucího práce j i r i . kukacka@f s v . cu n i. cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines how the American economy is affected by the market sentiment that arises from the news about actions and decisions of the American President Donald Trump. The news articles are obtained from Reuters for the period between the 1st of May and the 30th of November 2018, based on which a sentiment variable is created using natural language processing methods. Firstly, the impact of Trump sentiment on the returns on the S&P 500 Index is examined. The results show a positive and statistically significant impact of sentiment from the previous day on today’s S&P 500 Index return. A statisti­ cally significant effect of the sentiment from a week ago is also found, however, this effect is negative. This result indicates that there is an initial overreaction to the new information, followed by subsequent market correction to the mean. Such result is consistent with the findings of the field of behavioural finance, which incorporates the idea that investor psychology is involved in investment decision making. Secondly, the impact of the news sentiment on the performance of individual sectors of the American economy, as measured by the returns on S&P 500 sector indices, is analysed. A statistically significant effect of sentiment on sector index return is found in the case of Consumer Discretionary, Energy, Finance, Health Care, Information Technology, Materials, and Industrials sector. On the other hand, Consumer Staples, Communication Services, Utilities, and Real Estate sectors are not found to have been significantly impacted by the Trump-related news sentiment during the analysed time period. JEL Classification C3, G41 Keywords stock market performance, Trump, sentiment, behavioural finance, natural language process­ ing A u th o r’s e-m ail a n e ta . pintekova@gmail. com S u p erv iso r’s e-m ail j i r i . kukackaOf s v . c u n i. cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Pinteková 9.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Pinteková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Pinteková 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kukačka 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB