velikost textu

Cusp catastrophe theory: Application to the housing market

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cusp catastrophe theory: Application to the housing market
Název v češtině:
Teorie katastrof: aplikace na trh s bydlením
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Kořínek
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kukačka
Oponent:
Mgr. Matěj Nevrla
Id práce:
203154
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Housing market, catastrophe theory, stochastic cusp catastrophe model, housing bubble, real estate, fundamental investors, speculation.
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce aplikuje stochastický model založený na teorii katas- trof na realitní trh USA. Použita jsou týdenní data v období let 2007 až 2017. Současná literatura spojená s aplikací teorie katastrof na realitní trh je zmíněna, použité modely jsou zhodnoceny a rozšířeny. V těchto modelech aplikovaných na realitní trh jsme identifikovali tři nedostatky a náš přínos spočívá v jejich eliminaci. Abychom splnili předpoklad konstantní volatility požadovaný modelem, stavová proměnná je normalizována pomocí odhad- nuté volatility získané GARCHem. Dále, kontrolní proměnné, které jsou použity k odhadnutí aktivity fundamentalistů a chartistů, jsou přidány do modelu. Výsledky ukazují, že model založen na teorii katastrof popisuje data lépe než lineární a logistický model. Normalizace stavové proměnné zlepšuje výsledky modelu, zatímco přidání kontrolních proměnných v lepší výsledky neústí. Klíčová slova Realitní trh, teorie katastrof, stochastický model teorie katastrof, realitní bublina, reality, fundamentání investoři, spekulace. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis applies the stochastic cusp catastrophe model to the housing market of the United States. Weekly data over the period from 2007 to 2017 are used. The current catastrophe theory literature related to the housing market is reviewed, the models found are assessed and expanded. Specifically, we have identified three deficiencies of the catastrophe models applied to housing market in the current literature and our contribution lies in the elimination of these deficiencies. In order to satisfy the constant volatility assumption of the model, the state variable is normalized by the estimated volatility derived from GARCH. Furthermore, multiple control variables are added to the model to represent the activity of fundamentalists and chartists. The results suggest that the cusp catastrophe model fits the data better than the linear and logistic models. The normalization of the state variable improves the model performance while the introduction of the additional control variables does not produce better results. Keywords Housing market, catastrophe theory, stochastic cusp catastrophe model, hous- ing bubble, real estate, fundamental investors, speculation. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Kořínek 816 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Kořínek 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Kořínek 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kukačka 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Nevrla 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB