velikost textu

Mediální obraz Sametové revoluce v českém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz Sametové revoluce v českém tisku
Název v angličtině:
Media portrayl of Czekoslovakia´s Velvet revolution in Czech press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kaslová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Vlček
Id práce:
203149
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tisk, média, sametová revoluce, Československo
Klíčová slova v angličtině:
press, media, Velvet revolution, Czechoslovakia
Abstrakt:
Tato bakalářská práce na téma Mediální obraz sametové revoluce v českém tisku se zabývá obdobím od listopadu do prosince 1989. V této době v Československu proběhla sametová revoluce a celá společnost procházela transformací. Práce se konkrétně zabývá dobovými periodiky - Mladou frontou, Rudým právem, Lidovou demokracií a Svobodným slovem. Na začátku se práce zabývá základními dobovými souvislostmi a poté stručnou historií jednotlivých deníků. V hlavní části práce je pak každé periodikum zvlášť analyzováno a rozebírají se zde jednotlivé články, které se vztahují k událostem souvisejícím se sametovou revolucí, uvolňováním poměrů v Československu a demokratizací společnosti. Tato práce může nabídnout zajímavý pohled na to, jak se jednotlivá média vyjadřovala k událostem kolem sametové revoluce, jak postupně média upustila od cenzury a otevírala se dialogu. Skrze dobová periodika lze sledovat, jak se utvářela nová společnost a jak se s novou situací, která u nás vznikla v listopadu 1989, postupně vypořádala jednotlivé deníky.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis ‘Media Portrayal of Czechoslovakia’s Velvet Revolution in Czech Press’ focuses on the period between November and December 1989. During this time, Czechoslovakia was undergoing a transformation. The focus is on the press of the time, specifically on Mlada Fronta, Rude Pravo, Lidova Demokracie a Svobodne Slovo. The introduction of the thesis is focused on the basic historic background and then each newspaper is introduced briefly. The main body of the thesis then analyses each newspaper, with focus on various articles related to the events around Velvet revolution and democratisation of the Czechoslovakian society. This thesis can offer an interesting insight into how particular media portrayed the events around Velvet revolution, how the media gradually went from censorship to freedom of speech and opened up for a political dialogue. The formation of current society and how media dealt with the new situation can be seen through the Czech press from the times of Totality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kaslová 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kaslová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kaslová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Vlček 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB