velikost textu

Reflexe tvůrců a děl světové výstavy 1958 v Bruselu v československém odborném, kulturním a oborovém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe tvůrců a děl světové výstavy 1958 v Bruselu v československém odborném, kulturním a oborovém tisku
Název v angličtině:
Reflection of the creators and works of the 1958 World Exhibition in Brussels in the Czechoslovak professional, cultural and specialised press
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Erik Švamberk
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
203135
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
EXPO 58, Světová výstava v Bruselu, Československo, Belgie, Studená válka, Propaganda, Odborný tisk, Kulturní tisk, Oborový tisk
Klíčová slova v angličtině:
EXPO 58, Brussels Worlds Fair, Czechoslovakia, Belgium, Cold war, Propaganda, Cultural magazines, Specialised magazines
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je analýza výpovědí o tvůrcích a dílech bruselské světové výstavy v roce 1958 v československém odborném, kulturním a oborovém tisku. Jako první světová výstava po druhé světové válce bylo EXPO 58 také první kulturní konfrontací nově uspořádaného světa. V turbulentním roce 1958 stojícím na samém vrcholu „atomového věku“, si ale místo mocností odneslo nejvyšší soutěžní ocenění a uznání nečekaně Československo. Tento úspěch byl jedním s největších zlomů domácích kulturních dějin, a zásadně ovlivnil životní styl a estetiku následujících desetiletí. Práce se soustředí na dobová periodika, jejichž specializované zaměření informovalo odbornou veřejnost o událostech výstavy, přičemž výběr oborů periodik kopíruje oceňované části pavilonu a programu. Součástí je i historický exkurz zaměřující se na kulturně politické události v letech 1948–1958 a zasazení analyzované události do kontextu světových výstav s důrazem na 20. století. Podrobná analýza článků sleduje metodou kvalitativní obsahové analýzy v textech nejdříve formou reflexe úspěchu československé účasti. Dále stejnou metodou zkoumá přítomnost a projevy propagandy. Z promluv je konstituováno sedm kategorií, které tvoří základní strukturu obou částí výzkumu. Zároveň v obou případech také probíhá komparace mezi jednotlivými periodiky a snaha o kontextualizaci promluv v rámci vzorku.
Abstract v angličtině:
The subject of this diploma thesis is the analysis of statements about the authors and works of the Brussels World Exhibition in 1958 in the Czechoslovak specialized, cultural and professional press. As the first world exhibition after World War II, EXPO 58 was also the first cultural confrontation of the newly organized world. But in the turbulent year of 1958, standing at the very top of the “atomic age”, it wasn't a superpower, but Czechoslovakia who was unexpectedly awarded the highest competition award and recognition. This success was one of the greatest breakthroughs of domestic cultural history, and fundamentally influenced the lifestyle and aesthetics of the following decades. The thesis focuses on magazines whose specialized focus informed the professional public about the events of the exhibition, while the selection of fields of these magazines copies the award-winning parts of the pavilion and program. The thesis also includes a historical excursion focusing on cultural and political events between the years 1948–1958 and setting the analyzed event in the context of world exhibitions with an emphasis on the 20th century. The detailed research of the articles follows the method of qualitative content analysis in the texts firstly reflecting on the success of Czechoslovak participation. It also examines the presence and manifestations of propaganda using the same method. There are seven categories constituted from the speeches, which form the main structure of both parts of the research. At the same time, in both cases, there is also a comparison between individual periodicals and an effort to contextualize the utterances within the research sample.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Erik Švamberk 7.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Erik Švamberk 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Erik Švamberk 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB