velikost textu

The analysis of the Russian environmental cooperation with the Arctic Council member states

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The analysis of the Russian environmental cooperation with the Arctic Council member states
Název v češtině:
Analýza ruské spolupráce s členskými státy Arktické rady v oblasti ekologie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olga Němá
Vedoucí:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Id práce:
203123
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ochrana životního prostředí, Arktická rada, Arktida, Rusko, liberální intergovernmentalismus
Klíčová slova v angličtině:
Environmental protection, Arctic Council, the Arctic, Russia, liberal intergovernmentalism
Abstrakt:
Abstrakt Aktuálně probíhající klimatické změny umožňují široké ekonomické využití arktického regionu. Tento region je charakterizován rozsáhlými zásobami ropy a zemního plynu, ale také unikátním a zranitelným ekosystémem. Jakékoliv ekonomické využití regionu proto musí být v souladu s ochranou životního prostředí. Tuto ochranu také prosazuje hlavní mezinárodní organizace v regionu, Arktická rada. Cílem této diplomové práce je analyzovat ruskou spolupráci s ostatními členy Arktické rady s přístupem k moři v oblasti ekologie. Struktura práce se řídí teoretickým rámcem vycházejícím z teorie liberálního intergovernmentalismu. Nejdříve je za pomoci klíčových právních dokumentů analyzováno formování ruských národních zájmů v Arktidě. Za druhé je zkoumána účast Ruska na práci Arktické rady. Za třetí je analyzována dvoustranná spolupráce mezi Ruskem a zbylými čtyřmi arktickými státy s přístupem k moři. Z provedené analýzy vyplývá, že Rusko si je vědomo, že dosažení svých velmi ambiciózních ekonomických cílů je možné pouze společně se zlepšením ochrany životního prostředí. Rusko toto není schopno zajistit samo, a proto aktivně vyhledává mezinárodní spolupráci. Výzkum dále poukázal na to, že bilaterální způsob spolupráce převládal v období před vytvoření Arktické rady. Od roku 1996 tato organizace převzala dominantní postavení ve zprostředkování multilaterální spolupráce. Arktická rada úspěšně zajistila zlepšení spolupráce mezi arktickými státy, které dříve nebyly partnery, například Dánsko a Rusko. Ve specifických případech byla dvoustranná spolupráce zachována, například rusko-norská spolupráce v Barentsově moři.
Abstract v angličtině:
Abstract The recently intensifying climate changes enable a large-scale economic development of the Arctic region. This region is characterized by the vast hydrocarbon resources, but also by the unique fragile ecosystem. Therefore, any economic development must be aligned with environmental protection. This protection is encouraged by the leading intergovernmental institution in this area, the Arctic Council. This master thesis aims to analyse Russian environmental cooperation with the Arctic coastal states within the Arctic Council. Its structure follows a theoretical framework, introduced by the liberal intergovernmentalism. Firstly, formation of Russian national Arctic interests is analysed, using the key legal documents. Secondly, Russia’s participation in the Arctic Council is studied. Thirdly, bilateral environmental cooperation between Russia and other four Arctic coastal states is analysed. Based on the performed research, the Russian Federation is aware, that reaching its very ambitious plans for economic development of the Arctic is only possible along with improvement of environmental protection. Russia cannot ensure this alone and therefore it actively seeks international cooperation. The research also pointed out, that before the establishment of the Arctic Council, the bilateral cooperation prevailed. Since 1996, this institution took over a dominant role in mediation of multilateral cooperation. The Arctic Council successfully enabled an improvement of cooperation between Arctic states, which were not partners before, such as Denmark and Russia. In specific cases bilateral cooperation persist, such as Russia – Norway cooperation in the Barents region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Němá 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Němá 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Němá 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šír, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 152 kB